Ve Sbírce zákonů publikovány změny EET, investičních pobídek a zákona o daních z příjmů

Datum vydání: 3. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na portálu DAUČ jsme publikovali nové předpisy ze Sbírky zákonů: novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a novelu zákona o investičních pobídkách a zákona o daních z příjmů.

Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

  • Prodloužení období během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb do 31. prosince 2022

Ode dne 5. října 2020 byl opět pro území České republiky na 30 dnů vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. S ohledem na to, že uvedený koronavirus se bude zřejmě v České republice vyskytovat i v následujících měsících, není vhodné, aby poplatníci ve zvýšené míře navštěvovali finanční úřady, ani poplatníky zatěžovat většími administrativními povinnostmi, než je nezbytně nutné, protože provozování jejich podnikatelské činnosti bude opět negativně ovlivněno některými opatřeními přijatými v průběhu nově vyhlášeného nouzového stavu a situací na trhu. Orgány Finanční správě České republiky nadto v průběhu nouzového stavu vykonávají agendy, v jejichž důsledku bude i nadále snížena jejich možnost vykonávat agendu evidence tržeb. Navrhuje se s ohledem na výše uvedené důvody prodloužit období, během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, do konce roku 2022. Do 31. prosince 2022 tak nebude platit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení a ostatní povinnosti podle zákona o evidenci tržeb nebudou poplatníci muset plnit do 30. června 2022, a to s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití, která nebyla zrušena ani podle dosavadního znění zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Poplatníci tak budou mít nově 6 měsíců na přípravu na opětovné zahájení plnění evidenční povinnosti, a to jak ti, kteří tržby evidovali již před zahájením nouzového stavu v březnu 2020 a potřebují např. zažádat o nové autentizační údaje pro evidenci tržeb, tak ti, kterým povinnost evidovat tržby vzniká teprve na základě zákona č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Současně bude poskytnut dostatečný prostor pro podání subjektů týkající se žádosti o evidenci tržeb ve zvláštním režimu a jejich zpracování a vydání rozhodnutí na straně orgánů Finanční správy České republiky. S ohledem na dopady onemocnění COVID-19 a opatření s ním související zejména na oblasti, které již podléhají evidenci tržeb, lze očekávat, že fiskální dopady tohoto opatření budou významně nižší, než byl očekávaný pozitivní přínos zavedení evidence tržeb. Důvodem je očekávaná ekonomická situace dotčených subjektů, z nichž velká část bude mít výrazně nižší tržby, někteří se mohou dostat i do ztráty. Efekt evidence tržeb by zde byl zásadně touto situací omezen.

 

Zákon č. 450/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech, jakožto opatření, které by zmírnilo dopad koronavirové epidemie na příjemce investičních pobídek

Ministerstvo financí ve své predikci ze září 2020 odhaduje celkový pokles HDP pro rok 2020 na 6,6 %, přičemž na předkrizovou úroveň by se HDP mohlo dostat až za 3 roky. V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví na území ČR od 14:00 hodin dne 12. března 2020 se očekává další pokles investiční aktivity a mnohem výraznější propad HDP. Návrh zákona tak reaguje na situaci, která v ČR nastala v důsledku šíření koronavirové nákazy způsobené virem SARS-CoV-2. Cílem návrhu je stimulace soukromých investic v hodnotě až přibližně 60 mld. Kč, které by nepřijetím této úpravy mohly být nepříznivě ovlivněny. Úprava nebude mít dodatečné rozpočtové dopady a zároveň významně přispěje ke zmírnění nepříznivých ekonomických důsledků pandemie koronaviru. Investiční pobídky jsou poskytovány ve formě „příslibu“, tzn. podpora je sice rozhodnutím závazně přiznána, nicméně čerpána bývá zpravidla až po splnění tzv. všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky jsou rozdílné podle typu podporované investice a jsou navázány zejména na proinvestování minimální hodnoty do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst a nově i na podmínku vyšší přidané hodnoty. Tyto všeobecné podmínky musí být vždy splněny do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu. V případě, že investor tyto všeobecné podmínky do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu nesplní, pozbývá ze zákona rozhodnutí o příslibu platnosti; příjemce v takovém případě nemůže investiční pobídky čerpat a pokud mu již byla některá forma pobídky vyplacena, musí veškerou čerpanou podporu vrátit. Navrhuje se proto opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech, jakožto opatření, které by zmírnilo dopad koronavirové epidemie na příjemce investičních pobídek. Protože je lhůta pro splnění podmínek pro čerpání investiční pobídky stanovena zákonem o investičních pobídkách, je k její změně nutná změna tohoto zákona. V návaznosti na tuto změnu je navrhována i související změna zákona o daních z příjmů, neboť sleva na daních z příjmů stanovená v § 35a a 35b zákona o daních z příjmů je nejčastěji poskytovanou formou investiční pobídky a lhůta pro zahájení čerpání této slevy se odvíjí od zdaňovacího období, v němž příjemce splnil všechny všeobecné podmínky dle zákona o investičních pobídkách. Při prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v zákoně o investičních pobídkách je tak nutné prodloužit i lhůtu pro zahájení čerpání slevy na dani z příjmů dle § 35a a 35b zákona o daních z příjmů.

Zdroj: Nové ASPI, https://www.noveaspi.cz

 

Aktuálně