Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a sděleních ve Finančním zpravodaji.

1. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Sdělení přináší informace o výši redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu rozhodného pro výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2021.

Účinnost: N/A

 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 435/2020)

 

2. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Sdělení přináší informaci o zvýšení částky rozhodného příjmu, od něhož se odvíjí účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, z 3 000 Kč na 3 500 Kč od roku 2021.                                                                                  

Účinnost: N/A

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 436/2020)

 

3. Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona o nemocenském pojištění

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Zákon stanoví právní rámec pro poskytování ošetřovného za dobu péče o dítě v době platnosti mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2.

Účinnost:
od 30. října 2020
od 1. listopadu 2020 (procesní úprava podávání žádostí o dávky)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 438/2020)

 

4. Zákon, kterým se mění zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Dotčené předpisy: zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (č. 137/2020 Sb.) a zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Novela prodlužuje dobu pozastavení elektronické evidence tržeb, ke kterému došlo v souvislosti s koronavirovou epidemií, do 30. června 2022, resp. do 31. prosince 2022.                                                                                   

Účinnost: od 3. listopadu 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 449/2020)

 

5. Novela zákona o investičních pobídkách a zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů přináší změnu v určení prvního zdaňovacího období, za které lze uplatnit slevu na dani z titulu investičních pobídek, pro případ prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek podle zákona o investičních pobídkách z důvodu šíření onemocnění COVID-19.

Účinnost: od 3. listopadu 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 450/2020)

 

6. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Zákon upravuje podmínky poskytnutí kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, společníky společností s ručením omezeným a osoby vykonávající

práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a současně osvobozuje od daně z příjmů roku 2021 dotace přijaté z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ.

Účinnost: od 14. listopadu 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 461/2020)

 

7. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Rozhodnutí promíjí úrok z prodlení z opožděné úhrady daně z přidané hodnoty, zálohy na daň silniční a zálohy na daň z příjmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob dotčeným vládními opatřeními v rámci boje proti koronavirové epidemii, na které nedopadá rozhodnutí ze dne 14. října 2020.

Účinnost: od 26. října 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 25/2020)

 

8. Informace FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o vydání rozhodnutí ministryně financí publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 25/2020.

Účinnost: N/A (publikováno 26. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 51/2014 Sb. m. s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Lucemburskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 29. října 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 26/2020)

 

10. Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 30. 4. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, ke kterému došlo na základě rozhodnutí Komise EU č. 2020/1101.

Účinnost: N/A (publikováno 30. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Vyvarujte se chyb při vyplňování žádostí o kompenzační bonus

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o nejčastějších chybách v žádostech o poskytnutí kompenzačního bonusu dle zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Účinnost: N/A (publikováno 6. listopadu 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o změně ve výši limitní částky úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb odčitatelných od základu daně z příjmů fyzických osob přinesené novelou č. 386/2020 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 6. listopadu 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Velkou Británií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku (č. 89/1992 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Velkou Británií ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 11. listopadu 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 27/2020)

 

14. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti  snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Finskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Finskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 13. listopadu 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 28/2020)

 

15. Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační bonus

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o zahájení vyplácení tzv. podzimního kompenzačního bonusu poskytovaného v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v důsledku podzimní vlny epidemie COVID-19.

Účinnost: N/A (publikováno 16. listopadu 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 79/2005 Sb. m. s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Francií, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Francií ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 19. listopadu 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 29/2020)

Aktuálně