Otázky a odpovědi Finanční správy k DAC6

Datum vydání: 11. 12. 2020 Autor: Finanční správa

FS vydává časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní v případě oznamovací povinnosti týkající se oznamovaných přeshraničních uspořádání (dál také i jen jako „DAC6“).

V dokumentu naleznete odpovědi na tyto otázky:

 • Který úřad je pro DAC6 stanoven jako správce daně?
 • Jak probíhá komunikace ze strany správce daně s povinnými osobami?
 • Kde a jak podat Oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání?
 • V jakém jazyce mohu podat Oznámení?
 • Došlo k prodloužení lhůt pro podání oznámení v důsledku současné situace s COVID-19?
 • Jak je to v případě tzv. historických oznamovaných přeshraničních uspořádání? Přechodné ustanovení ZMSSD uvádí, že se oznámí ta uspořádání, u kterých byl proveden první krok jejich zavedení v období od 25. 6 2018 do dne předcházejícímu nabytí účinnosti zákona, který nabyl účinnosti 29. 8. 2020. Znamená to, že uspořádání, jež byla zpřístupněna pro zavedení v období od 25. 6. 2018 do 28. 8. 2020, ale nebyl u nich učiněn první krok k jejich zavedení, se nemusí oznamovat?
 • Co je předmětem Oznámení?
 • Jaké jsou druhy oznamovaných přeshraničních uspořádání?
 • Kdo je uživatelem uspořádání?
 • Co je myšleno pojmem uspořádání?
 • Jak zjistím, zda dané přeshraniční uspořádání podléhá oznamovací povinnosti či nikoliv?
 • Kdo podává oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání?
 • Může být uživatel uspořádání povinnou osobou?
 • Jsem zprostředkovatel uplatňující profesní mlčenlivost podle § 14i ZMSSD, mám nějakou povinnost vůči ostatním zúčastněným stranám v rámci uspořádání?
 • Pokud jsem zprostředkovatel uplatňující profesní mlčenlivost podle § 14i ZMSSD, znamená to, že nemusím podat oznámení?
 • Jaký je rozdíl mezi novým a následným oznámením?
 • Co jsou a k čemu slouží identifikační čísla A-ID a D-ID?
 • Pokud byly informace o přeshraničním uspořádání oznámeny v jiném členském státě EU nebo informace ve stejném rozsahu oznámil jiný zprostředkovatel, musím podat oznámení?
 • Jak provedu opravu již podaného Oznámení?
 • Jak přidám nové uživatele k typizovanému uspořádání v rámci čtvrtletní aktualizace?
 • Jsem uživatel uspořádání a zprostředkovatel mě informoval, že uplatnil profesní mlčenlivost, jak mám postupovat?
 • Jaká je lhůta pro podání oznámení?
 • Jak postupovat v případě, pokud uplynula lhůta, uvedená v otázce č. 7, pro podání Oznámení?
 • Podává se Oznámení i v případě, pokud nedošlo ke změně informací o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání v předchozím kalendářním čtvrtletí?
 • Co se rozumí, že uspořádání bylo zpřístupněno pro zavedení?
 • Co se rozumí, že uspořádání je připraveno k zavedení?
 • Lze považovat podepsání smlouvy za první krok k zavedení uspořádání?
 • Kdo je dotčenou osobou?
 • Co je myšleno hodnotou uspořádání?
 • Co se rozumí informací o struktuře přeshraničního uspořádání?
 • Co se rozumí charakteristickým znakem?
 • Co se rozumí testem hlavního přínosu?
 • Jaké charakteristické znaky jsou vázány k testu hlavního přínosu?
 • Bude oznámeno uspořádání, kdy dochází k výplatě podílů na zisku dceřiné společnosti mateřské společnosti usazené v jiném členském státě EU a příjemce dividendy využívá výhodu úplného osvobození od daně z příjmů jednak na základě směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností a také na základě osvobození podle českých právních předpisů?
 • Je nutno oznamovat všechna individuální závazná posouzení vydaná v České republice v kontextu charakteristického znaku v Oddílu II, čl. E, odst. 1, přílohy č. 3 ZMSSD?

Informace je dostupná na tomto odkazu >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Aktuálně