Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 28. 12. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, sděleních ve Finančním zpravodaji i předpisech Evropské unie.

1. Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Vyhláška v návaznosti na novelizaci daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021 zakotvuje náležitosti podání vůči správci daně v rámci registračního řízení a v rámci vyměřovacího řízení týkajících se silniční daně, požadovaných údajů těchto podání, jejich formát a vzor.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 454/2020)

 

2. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

Dotčené předpisy: zákon o dani z hazardních her (č. 187/2016 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Vyhláška v návaznosti na novelizaci daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021 zakotvuje náležitosti podání vůči správci daně v rámci v rámci vyměřovacího řízení týkajících se daně z hazardních her, požadovaných údajů těchto podání, jejich formát a vzor.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 455/2020)

 

3. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Vyhláška v návaznosti na novelizaci daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021 zakotvuje náležitosti podání vůči správci daně v rámci v rámci vyměřovacího řízení týkajících se daně z nemovitých věcí, požadovaných údajů těchto podání, jejich formát a vzor.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 456/2020)

 

4. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Vyhláška v návaznosti na novelizaci daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021 zakotvuje náležitosti podání vůči správci daně v rámci registračního řízení a v rámci vyměřovacího řízení týkajících se daně z přidané hodnoty, požadovaných údajů těchto podání, jejich formát a vzor.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 457/2020)

 

5. Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona o důchodovém pojištění

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Zákon upravující výplatu jednorázového příspěvku k důchodu splatného v prosinci 2020. Novela zákona o důchodovém pojištění upravuje okamžik účinnosti úprav výměr důchodů při jejich zvýšení.

Účinnost:
od 1. prosince 2020
od 1. ledna 2022 (novelizace zákona o důchodovém pojištění)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 469/2020)

 

6. Novela nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Dotčené předpisy: nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném (č. 240/2014 Sb.)

Novela přináší změny v mýtném, ale též snížení poplatku za dálniční známky pro vozidla poháněná zemním plynem či biometanem.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 479/2020)

 

7. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Dotčené předpisy: zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.)

Prováděcí vyhláška k zavedení elektronických dálničních známek.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 480/2020)

 

8. Zákono odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Zákon nepřímo novelizuje zákon o daních z příjmů, když odškodnění přijatá podle tohoto zákona vyjímá z předmětu daně z příjmů fyzických osob.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 482/2020)

 

9. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotčené předpisy: nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (č. 567/2006 Sb.)

Novela zvyšuje od roku 2021 minimální mzdu, jejíž výše je rozhodná nejenom v pracovně právní oblasti, ale též pro předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a pro zákon o daních z příjmů.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 487/2020)

 

10. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Vyhláška stanoví sazby zahraničního stravného, které jsou platné pro zaměstnance veřejného sektoru a ze kterých se vychází při stanovení minimální výše stravného při zahraniční pracovní cestě zaměstnanců soukromého sektoru, pro rok 2021.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 510/2020)

 

11. Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Vyhláška v návaznosti na novelizaci daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021 zakotvuje náležitosti podání vůči správci daně v rámci registračního řízení a v rámci vyměřovacího řízení týkajících se daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, požadovaných údajů těchto podání, jejich formát a vzor.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 525/2020)

 

12. Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších souvisejících zákonů, zákonů souvisejících s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákona o hazardních hrách

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.), daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (č. 523/1992 Sb.)

Novelizace daňových předpisů a stavovských předpisů regulujících činnost auditorů a daňových poradců navazuje na úpravy v zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a právní úpravy evidence skutečných majitelů a zákona o hazardních hrách.

Účinnost: od 1. ledna 2021 (s řadou výjimek s pozdější účinností)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 527/2020)

 

13. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přijatá za účelem provádění antigenních testů na SARS CoV-2.

Účinnost: od 18. prosince 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 538/2020)

 

14. Novela zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 159/2020 Sb.), zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů zavádí novou formu tzv. paušální daně z příjmů fyzických osob a dále upravuje určení daňové rezidence společností s ručením omezeným pro účely poskytnutí kompenzačního bonusu dle zákona č. 159/2020 Sb. Novelizace zákonů z oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení reaguje na novou formu paušální daně z příjmů.

Účinnost:
od 1. ledna 2021
od 18. prosince 2020 (určení daňové rezidence s.r.o. pro kompenzační bonus)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020)

 

15. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 8/2016 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Lichtenštejnskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 25. listopadu 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 30/2020)

 

16. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Norským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Norským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 121/2005 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Norskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Norskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 2. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 31/2020)

 

17. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Gruzií, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Gruzií ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 2. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 31/2020)

 

18. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Kyperskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 120/2009 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Kyprem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 9. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 32/2020)

 

19. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Novým Zélandem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 75/2008 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Novým Zélandem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Novým Zélandem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 9. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 32/2020)

 

20. Dodatek č. 6 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Dodatek rozšiřuje časovou působnost pokynu GFŘ-D-29 i na rok 2021.

Účinnost: od 10. prosince 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 33/2020)

 

21. Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Úplné znění pokynu č. GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění dodatku č. 6.

Účinnost: N/A (publikováno 10. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 33/2020)

 

22. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České rpubliky a Dánským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Dánskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku (č. 14/2013 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Dánskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Dánskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 11. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 34/2020)

 

23. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Nizozemím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 138/1974 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Nizozemím ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 11. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 34/2020)

 

24. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se promíjí daň z přidané hodnoty ze stanovených pomůcek pro testování na COVID-19 a z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.

Účinnost: N/A (publikováno 16. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 35/2020)

 

25. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 11/2001 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Islandem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Islandem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 17. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 36/2020)

 

26. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Izraelem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 21/1995 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Izraelem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Izraelem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 17. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 36/2020)

 

27. Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021

Platební kalendář jednotlivých daňových povinností pro rok 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 18. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 37/2020)

 

28. Informace k určení lhůty pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství reagující na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu ve věci určení lhůty pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu.

Účinnost: N/A (publikováno 1. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

29. Vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu evidence tržeb po dobu odkladu EET

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Informace o pozastavení vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu evidence tržeb po dobu odkladu EET v důsledku pozastavení evidence tržeb do 31. prosince 2022.

Účinnost: N/A (publikováno 3. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

30. Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Stručná informace Finanční správy České republiky k nové formě paušální daně z příjmů fyzických osob.

Účinnost: N/A (publikováno 8. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

31. Otázky a odpovědi k DAC6

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší soubor otázek a odpovědí k implementaci směrnice DAC6 provedené zákonem č. 343/2020 Sb. a zavádějící do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní povinnost oznamování informací o přeshraničních uspořádáních.

Účinnost: N/A (publikováno 9. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

32. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství k výkladu nové úpravy zdaňování nájmu nemovitých věcí účinné od 1. ledna 2021.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

33. Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o dopadech vystoupení Velké Británie z Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty.

Účinnost: N/A (publikováno 17. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

34. Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o dopadech vystoupení Velké Británie z Evropské unie v oblasti daní z příjmů.

Účinnost: N/A (publikováno 18. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 Pojistné smlouvy.

Platnost: od 5. ledna 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 425 pod č. 2020/2097)

 

Směrnice

1. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)

Novela harmonizační směrnice k dani z přidané hodnoty v reakci na vystoupení Velké Británie z Evropské unie přináší specifické osobní identifikační číslo pro subjekty ze Severního Irska.

Implementace: do 31. prosince 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 396 pod č. 2020/1756)

 

2. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)

Novela harmonizační směrnice k dani z přidané hodnoty umožňuje členským státům Evropské unie zavést úlevy na dani z přidané hodnoty pro dodání stanovených pomůcek pro testování na COVID-19 a z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.

Implementace: N/A

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 419 pod č. 2020/2020)

Aktuálně