Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 26. 1. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy a také o nových předpisech Evropské unie.

1. Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)

Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění upravuje otázky úhrady nákladů na očkování proti SARS CoV-2.

Účinnost: od 23. prosince 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 569/2020)

 

2. Vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

Dotčené předpisy: zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.)

Vyhlášená průměrná mzda je rozhodná mimo jiné pro výpočet výše odvodu zaměstnavatelů do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat postižené občany.

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 574/2020)

 

3. Novela zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Novela zákona o spotřebních daních upravuje možnost opětovného naskladnění piva do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování od spotřební daně se současným vrácením této daně.

Novela zákona o kompenzačním bonusu mění pravidla zániku nároku na bonus při souběhu podpor.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 584/2020)

 

4. Zákon o náhradním výživném

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje okruh osvobozených příjmů o náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném.

Účinnost: od 1. července 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 588/2020)

 

5. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Vyhláška pro rok 2021 zvyšuje sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel a sazby stravného a upravuje průměrné ceny pohonných hmot a kilowatthodiny elektřiny, které se použijí při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 589/2020)

 

6. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Dotčené předpisy: zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.), zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Novela zákona o místních poplatcích mění úpravu poplatkové povinnosti za hospitalizované osoby.

Novela zákona o účetnictví zjednodušuje pravidla zveřejňování účetní závěrky.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí mění úpravu místního koeficientu a přináší jednoznačné vymezení určení druhu pozemku pro účely daně z pozemků.

Novela zákona o daních z příjmů přináší kromě zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a zavedení tzv. stravovacího paušálu zejména úpravy v oblasti daňového odpisování majetku.

Novela zákona o spotřebních daních upravuje sazby daně z minerálních olejů, z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků a oblast vracení daně z tzv. zelené nafty.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty především reaguje na změny v daňovém odpisování majetku provedené v rámci zákona o daních z příjmů.

Účinnost: od 1. ledna 2021 (s výjimkou postupného nabývání účinnosti změn zákona o spotřebních daních a postupného zvyšování slevy na dani na poplatníka v zákoně o daních z příjmů)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020)

 

7. Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Dotčené předpisy: vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb (č. 114/2002 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela reaguje na zavedení tzv. stravovacího paušálu do zákona o daních z příjmů a dále upravuje přispívání z fondu kulturních a sociálních potřeb na dlouhodobé investice zaměstnance.

Účinnost:
od 1. ledna 2021
od 1. ledna 2022 (příspěvky na dlouhodobé investice)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 612/2020)

 

8. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Botswanskou republikou, podle které se postupuje od 1. 1. 2021.

Platnost: od 26. listopadu 2020

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 49/2020)

 

9. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou, podle které se postupuje od 1. 1. 2021.

Platnost: od 30. listopadu 2020

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 50/2020)

 

10. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení na dani z přidané hodnoty, silniční dani, zálohy na daň silniční a některých správních poplatků a podmínky prominutí platné pro subjekty postižené vládními zákazy výkonu činnosti v souvislosti s epidemií SARS CoV-2.

Účinnost: N/A (publikováno 21. prosince 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 38/2020)

 

11. Pokyn GFŘ-D-48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový pokyn stanovující podmínky datové zprávy obsahující tzv. formulářová podání povinně podávaná elektronicky a nahrazující pokyn GFŘ-D-24 ze dne 16. prosince 2015.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 1/2021)

 

12. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 275/1997 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Portugalskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Portugalskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 5. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 2/2021)

 

13. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 278/1997 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Ruskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 5. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 2/2021)

 

14. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se promíjí pokuta za pozdní podání přiznání k dani silniční za rok 2020 a k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za rok 2021 při jejich podání, resp. úhradě do 1. dubna 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 7. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021)

 

15. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 283/1995 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Egyptem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Egyptem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 7. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021)

 

16. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Švýcarskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 7. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021)

 

17. Pokyn GFŘ-D-49 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Pokyn přináší jednotné kurzy cizích měn pro rok 2020, které jsou až na některé výjimky závazné pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a ani na základě svého uvážení neuplatňují směnné kurzy dle zákona o účetnictví.

Účinnost: N/A (publikováno 8. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 4/2021)

 

18. Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se promíjí daň z příjmů ze závislé činnosti z příjmů v

podobě peněžní náhrady poskytnuté podle krizového zákona za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci uložené podle krizového zákona v rámci krizových opatření vlády České republiky nebo za dobrovolnou pomoc v rámci krizových opatření vlády České republiky po dobu platnosti nouzových stavů vyhlášených v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19.

Účinnost: N/A (publikováno 12. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 5/2021)

 

19. Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí správního poplatku za podání žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav v období od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 20. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2021)

 

20. Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opařeními proti šíření viru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Doporučení Finanční správy České republiky ke způsobu podání přiznání k dani z nemovitých věcí na období roku 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 31. prosince 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

21. Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství o nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty zakládající povinnost identifikovaných osob podávat elektronicky daňová přiznání, souhrnná hlášení, přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

22. Upozornění na změnu XML schématu CRS

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Informace o změně standardizovaného elektronického formátu OECD pro výměnu informací o finančních účtech platného pro podání činěná od 1. února 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 5. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

23. Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční můžete bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

Dotčené předpisy: zákon dani silniční (č. 16/1993 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Informace odkazuje na rozhodnutí ministryně financí publikované ve Finančním zpravodaji č. 3/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 8. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

24. Upozornění na zveřejnění potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace odkazuje na zveřejnění nových vzorů Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění a Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.

Účinnost: N/A (publikováno 12. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

25. Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o formách předložení Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 a Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 s ohledem na omezení vyvolaná epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Účinnost: N/A (publikováno 14. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

26. Změna úředních hodin na finančních úřadech

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace o změněných úředních hodinách finančních úřadů v souvislosti s epidemií koronaviru.

Účinnost: N/A (publikováno 14. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

27. Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Aktualizace Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty vyvolaná změnami v zákonu o dani z přidané hodnoty a v daňovém řádu účinnými od 1. ledna 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 15. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

28. Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Aktualizace Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) vyvolaná změnami v zákonu o dani z přidané hodnoty a v daňovém řádu účinnými od 1. ledna 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 15. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

29. Informace pro daňovou veřejnost

Finanční správa České republiky upozorňuje na časovou působnost generálních pardonů vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru.

Účinnost:       N/A (publikováno 18. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

30. Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství k poskytování kompenzačního bonusu provozovatelům taxislužby.

Účinnost: N/A (publikováno 21. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

31. Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství k poskytování kompenzačního bonusu osobám vykonávajícím sezónní práce.

Účinnost: N/A (publikováno 21. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní účetní standard (IAS) č. 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) č. 4 Pojistné smlouvy, č. 7 Finanční nástroje: zveřejňování, č. 9 Finanční nástroje a č. 16 Leasingy.  

Platnost: od 3. února 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 11 pod č. 2021/25)

Aktuálně