Informace k odškodňování dle pandemického zákona

Datum vydání: 23. 2. 2021 Autor: Soukop, Jiří

Koncem minulého týdne prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh tzv. pandemického zákona, konkrétně zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), který by předběžně měl nabýt účinnosti dne 1. 3. 2021.

Obsahem zákona je mimo jiné ustanovení o náhradě škody, které bylo v mediálním prostoru poměrně široce diskutováno. Pojďme si však uvést konkrétně, jak by tedy dle aktuálního znění navržené úpravy bylo možné škodu uplatnit.

Rozhodné období

Předně je potřeba si vymezit, na jaké období se z hlediska vzniku škody zákon bude vztahovat. Mohlo by totiž dojít k nesprávnému uplatnění nároku za minulá období, kdy však fungovala opatření v rámci nouzového stavu v režimu krizového zákona. Zákon tak předpokládá odškodňování během stavu pandemické pohotovosti, tedy předpokládejme od 1. 3. 2021 do jejího ukončení usnesením Poslanecké sněmovny, a to za škody, které vznikly v důsledku nařízení mimořádných opatření dle zákona či zákona na ochranu veřejného zdraví.

Povaha náhrady škody

Upřesňuje se, že stát dle příslušného ustanovení zákona odpovídá toliko za skutečnou škodu, nepočítá se tedy s kompenzací ušlého zisku, a dále se výslovně vylučují náklady vzniklé v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků. Výslovně se naopak nevylučují například již dříve diskutované náklady na půjčky či leasingy.

Lhůta pro uplatnění

Prekluzivní lhůta pro uplatnění nároku je stanovena na 12 měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do 3 let od vzniku škody. Příslušným orgánem k vyřízení žádosti o odškodnění bude Ministerstvo financí.

Uplatnění u soudu

Uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona je podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do 6 měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen. Pokud by tedy nárok byl u soudu uplatněn dříve, soud by zřejmě řízení přerušil. 

Korekce výše škody

Výše náhrady škody se snižuje o výši dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor, poskytnutých ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19. Pokud by epidemie případně trvala až do února roku 2022, jak zákon předpokládá, pak by (s ohledem na lhůtu) měl podnikatel nepochybně uplatnění škody nějak systémově rozfázovat tak, aby mohl vždy od požadované skutečné škody odečíst průběžně čerpanou podporu.

Normu bude nyní projednávat Senát, vyčkejme tedy pro podrobný rozbor finálního znění zákona, který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Aktuálně