Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 2. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Novela reaguje na zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ke kterému dochází zákonem č. 35/2021 Sb.

Účinnost:
od 1. ledna 2022
od 1. ledna 2024 (novelizace zákona o dani z nemovitých věcí)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 36/2021)

 

2. Novela zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela přináší přechodné zvýšení limitu výše odčitatelných charitativních darů ve vztahu k základu daně z příjmů dárce.

Účinnost: od 4. února 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 39/2021)

 

3. Novela vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (č. 79/2019 Sb.)

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních týkající se vracení daně z tzv. zelené nafty.

Účinnost:
od 17. února 2021 (úprava platná pro rok 2021)
od 1. ledna 2022 (úprava platná od roku 2022)

 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 57/2021)

 

4. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Dokument Ministerstva financí ČR naplňující informační povinnost stanovenou daňovým řádem.

Účinnost: N/A (publikováno 21. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2021)

 

5. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace o předčíslích a číslech účtů správců daně pro úhrady daňových povinností v roce 2021 a o způsobech platby daní.

Účinnost: N/A (publikováno 21. ledna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2021)

 

6. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se promíjí daň z přidané hodnoty z dodávek vybraného zboží sloužícího pro ochranu proti koronaviru SARS CoV-2 (respirátorů) uskutečněných v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021.

Účinnost: od 1. února 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2021)

 

7. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Dokument Ministerstva financí ČR naplňující informační povinnost stanovenou zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Účinnost: N/A (publikováno 3. února 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 9/2021)

 

8. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Dokument Ministerstva financí ČR sloužící pro účely aplikace úpravy zdanění ovládaných společností.

Účinnost: N/A (publikováno 3. února 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 9/2021)

 

9. Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se promíjí správní poplatek za podání žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování podané v období od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021.

Účinnost: od 8. února 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 10/2021)

 

10. Oprava přílohy č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový přehled bankovních účtů finančních úřadů u nejčastěji placených daní (ve formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí nahrazující přehled publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 7/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 17. února 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 11/2021)

 

11. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 58/2015 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Pákistánem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Pákistánem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 18. února 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 12/2021)

 

12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti (č. 50/2020 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Sdělení k temporálním účinkům smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kyrgyzstánem, způsobu prokazování české daňové rezidence pro účely uplatňování této smlouvy a ke způsobu zajištění potvrzení o dani zaplacené v Kyrgyzstánu.

Účinnost: N/A (publikováno 18. února 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 12/2021)

 

13. Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus – upozornění na termín pro podání žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Doplnění informace Generálního finančního ředitelství k poskytování kompenzačního bonusu provozovatelům taxislužby publikované 21. ledna 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 27. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Sdělení navazuje na rozhodnutí ministryně financí zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2021, kterým došlo k prominutí daně z příjmů ze závislé činnosti z příjmů v podobě peněžní náhrady poskytnuté podle krizového zákona za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci uložené podle krizového zákona v rámci krizových opatření vlády České republiky nebo za dobrovolnou pomoc v rámci krizových opatření vlády České republiky po dobu platnosti nouzových stavů vyhlášených v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19.

Účinnost: N/A (publikováno 28. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa ČR informuje o důsledcích pozastavení povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb na uplatnění slevy na dani z příjmů přiznávané z tohoto titulu.

Účinnost: N/A (publikováno 28. ledna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Informace k promíjení DPH u dodání respirátorů

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa ČR přináší bližší informaci k podmínkám a způsobu uplatnění prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 8/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 2. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

17. Upozornění k tiskopisům 2020

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Upozornění na skutečnost, že aplikace Elektronických podání pro finanční správu (EPO) nezohledňuje zvýšení limitů daňově odčitatelných darů provedené zákonem č. 39/2021 Sb., jedná se však o chybu, která nebrání podání daňového přiznání

Účinnost: N/A (publikováno 5. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

18. Informace FS k některým generálním pardonům ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa ČR přináší informaci k vlivu generálních pardonů zveřejněných ve Finančním zpravodaji na možnost vystavení potvrzení o bezdlužnosti adresátům takových generálních pardonů.

Účinnost: N/A (publikováno 8. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

19. Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Tisková zpráva Ministerstva financí ČR o plánovaném termínu spuštění portálu MOJE daně.

Účinnost: N/A (publikováno 8. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

20. Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly bezprostředně omezeny v letních měsících roku 2020

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství k podmínkám poskytování kompenzačního bonusu osobám, které byly omezeny v činnosti i v průběhu letních měsíců roku 2020.

Účinnost: N/A (publikováno 10. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

21. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství o snížení sazby daně z přidané hodnoty u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití účinnému od 1. ledna 2021 a o definici komunálního odpadu pro účely zákona o dani z přidané hodnoty.

Účinnost: N/A (publikováno 11. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR) 

Aktuálně