Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 24. 3. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, pokynech, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

1. Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Novela reaguje na změny právní formy vyhlašování zákazů a omezení podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Účinnost: od 24. února 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 82/2021)

 

2. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Zákon stanoví podmínky pro poskytování bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění koronavirem SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení pro bonusová období počínaje únorem 2021 a konče prosincem 2021.

Účinnost: od 27. února 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 95/2021)

 

3. Novela horního zákona a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.)

Novela reaguje na terminologické změny v horním zákonu.

Účinnost: od 16. března 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 88/2021)

 

4. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.)

Zákon přináší úpravu denního příspěvku, na který vznikne nárok zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa v období od 1. března do 30. dubna 2021, a dále upravuje způsob výplaty příspěvku.

Účinnost: od 5. března 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 121/2021)

 

5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Bangladéšem, podle které se postupuje od 1. 1. 2022, resp. z pohledu Bangladéše od 1. 7. 2021.

Platnost: od 15. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 8/2021)

 

6. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se promíjí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení za únor 2021, popř. za pozdní splnění dalších povinností spojených s kontrolním hlášením, a pokuta a úrok z prodlení za pozdní podání přiznání k dani z přidané hodnoty za únor 2021 a dodatečného daňového přiznání na tuto daň, pokud byly důvody pro jeho podání zjištěny v únoru 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 2. března 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 13/2021)

 

7. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 5/2017 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Chile, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Chile ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 4. března 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 14/2021)

 

8. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Přehled států, s nimiž probíhá výměna informací při správě daní, a rozsahu výměny informací.

Účinnost: N/A (publikováno 5. března 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 15/2021)

 

9. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Seznam nespolupracujících jurisdikcí pro účely úpravy zdanění ovládaných společností.

Účinnost: N/A (publikováno 5. března 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 15/2021)

 

10. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se zejména prodlužuje období prominutí daně z přidané hodnoty na dodání z dodávek vybraného zboží sloužícího pro ochranu proti koronaviru SARS CoV-2 a sankce za pozdní podání přiznání a úhradu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a za neoznámení osvobozených příjmů za rok 2020.

Účinnost: N/A (publikováno 9. března 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 16/2021)

 

11. Pokyn č. GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový pokyn k promíjení příslušenství daně nahrazující Pokyn GFŘ-D-45.

Účinnost: publikováno 11. března 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 17/2021)

 

12. Nárok na kompenzační bonus mají i lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 461/2020 Sb.)

Další z řady informací Finanční správy České republiky ke vzniku nároku na kompenzační bonus ve specifických případech.

Účinnost: N/A (publikováno 24. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Daně teď vyřešíte kompletně online, s přihlášením pomůže bankovní identita

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Tisková správa Ministerstva financí České republiky ke spuštění portálu mojedane.cz.

Účinnost: N/A (publikováno 28. února 2021)

(Vyšlo na webových stránkách MF ČR)

 

14. Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro o očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19 – aktualizace k 1. 3. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Dodatek k informaci Finanční správy České republiky ze 17. prosince 2020.

Účinnost: N/A (aplikace od 1. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (č. 95/2021 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky ke spuštění přijímání žádostí o kompenzační bonus dle nové právní úpravy tohoto institutu.

Účinnost: N/A (publikováno 2. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. 1. duben – termín pro podání daňového přiznání. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020 v případě elektronického podání.

Účinnost: N/A (publikováno 4. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

17. Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k daňovému režimu některých dávek a podpor poskytovaných v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Účinnost: N/A (publikováno 4. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

18. Podatelny finančních úřadů budou od 22. března otevřené každý všední den

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky o rozšíření otevírací doby podatelen finančních úřadů v souvislosti s koncem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Účinnost: N/A (publikováno 5. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

19. Informace GFŘ k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k publikaci promíjecího pokynu ministryně financí publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 5. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

20. Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Další z řady informací a doporučení Finanční správy České republiky k podávání přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Účinnost: N/A (publikováno 12. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

21. Daňová přiznání – rozcestník termínů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Přehled úprav termínů pro „beztrestné“ podání daňových přiznání na jednotlivé daně v roce 2021 reflektující promíjecí pokyny ministryně financí.

Účinnost: N/A (publikováno 18. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Aktuálně