Informace k testování na onemocnění COVID-19 (DPH)

Datum vydání: 26. 3. 2021 Autor: Finanční správa

V souvislosti s nejasnostmi uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb testování na onemocnění COVID-19 vydává GFŘ z důvodu jednotného postupu tuto informaci.

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému DPH v článku 132 odst. 1 písm. c) vymezuje, že členské státy osvobodí od daně poskytnutí lékařské péče při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání, jak jsou vymezeny v dotyčném členském státě.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) v § 58 vymezuje, že od daně se osvobozuje zdravotní služba, kterou se rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytované poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.

Ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU je nutno podmínku léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví chápat tak, že jde o činnost mající za cíl ochranu, udržení, obnovení lidského zdraví, tj. diagnostikování, léčení nemoci a zdravotních obtíží a též jejich předcházení (prevenci). Jednou z nutných podmínek pro osvobození je ale také skutečnost, že zdravotní péče míří na konkrétního jednotlivce.

U testování na onemocnění COVID-19 v nejrůznějších situacích existuje zásadní otázka, zda účelem testování je zdravotní péče zaměřená na testovaného jednotlivce, či primárně tato zdravotní péče míří na ochranu veřejnosti (příkladně ostatních zaměstnanců v podniku).

V případě, kdy lékař/hygiena na základě příznaků uvedených pacientem požaduje/doporučí provedení testu na COVID-19 a vystaví žádanku o jeho provedení, má provedení testů jednoznačný léčebný cíl, protože hlavním účelem testování je ochrana zdraví testované osoby.

V ostatních případech (tj. např. testování na žádost pendlera, turisty, zaměstnance, zaměstnavatele, podnikající osoby, osoby s nebo bez příznaků nemoci, z důvodu návštěvy rodinného příslušníka či z důvodu setkání s jinou osobou apod.), může být řádné posouzení účelu nejasné či velmi obtížné. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a současnému žádoucímu rozsáhlému provádění tohoto testování lze však předpokládat, že i v těchto případech je převažujícím účelem poskytnuté zdravotní služby prevence v podobě odhalení přítomnosti viru u testovaného jednotlivce, kdy v případě nepříznivého výsledku nastupuje léčba tohoto jednotlivce.

Za tohoto skutkového stavu a z výše uvedených důvodů lze přijmout sjednocující závěr, že u služeb testování na COVID-19, které jsou řádnými zdravotními službami dle § 58 zákona o DPH, převažuje účel činnosti s léčebně-preventivním cílem, a jedná o tedy plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.1

Z hlediska jednotného přístupu bude tento postup posouzení DPH u služeb testování na COVID-19 (antigenní či PCR testování na přítomnost viru i testování na přítomnost protilátek po prodělaném onemocnění) uplatňován od 1. 4. 2021.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)

 

1 Pokud by ale byl fakticky výslovně deklarován jiný účel pro provedení COVID testu, než je preventivní ochrana zdraví testovaného jedince ve smyslu výše uvedeném, pak není možné osvobození od DPH uplatnit (např. uzavření pojištění apod.).

Aktuálně