Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 26. 4. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, pokynech, sděleních ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy, včetně novely evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní.

1. Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu (č. 95/2021 Sb.)

Prováděcí nařízení k zákonu o kompenzačním bonusu stanovuje duben 2021 jako kompenzační období.

Účinnost: od 1. dubna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 154/2021)

 

2. Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)

Zákon stanoví právní rámec pro vyplacení kompenzace poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům sociálních služeb za náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 zdravotními pojišťovnami.

Účinnost: od 10. dubna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 160/2021)

 

3. Novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)

Novela prodlužuje lhůtu pro podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2020 zdravotním pojišťovnám do 2. srpna 2021.

Účinnost: od 10. dubna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 161/2021)

 

4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se pro rozhodnutím stanovené období promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení z jiného členského státu nebo při dovozu u filtračních masek, respirátorů a příslušenství k nim, u zdravotnických prostředků pro testování na COVID-19 a očkovacích látek proti této nemoci.

Účinnost: N/A (publikováno 13. dubna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 18/2021)

 

5. Informace k testování na onemocnění COVID-19 (DPH)

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství zabývající se režimem poskytování služeb povinného i dobrovolného testování na COVID-19 v oblasti daně z přidané hodnoty.

Účinnost: N/A (publikováno 26. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

6. Informace GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace reaguje na Pokyn k dopadům pandemie COVID-19 vydaný Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a uvádí, jak princip tržního odstupu a OECD Transfer Pricing Guidelines aplikovat na problémy související s pandemií COVID-19. Spolu s informací je publikovaný též překlad Pokynu OECD k dopadům pandemie COVID-19.

Účinnost: N/A (publikováno 31. března 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Sdělení k pracovní povinnosti lékařů a zdravotnických pracovníků po dobu trvání nouzového stavu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Sdělení popisuje daňový režim peněžní náhrady vyplácené lékařům a zdravotnickým pracovníkům, jimž byla na základě usnesení vlády nařízena pracovní povinnost, a povinnosti orgánů krizového řízení související s vyplácením této náhrady.

Účinnost: N/A (publikováno 14. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Informace k promíjení DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k publikaci promíjecího pokynu ministryně financí publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 18/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 15. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Zveřejnění informačního letáku pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 15. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Zveřejnění informačního letáku pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 15. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Jak se vyhnout chybám při placení záloh na paušální daň a vzniku nedoplatků

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o chybách zjištěných finanční správou při placení záloh na paušální daň v roce 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 16. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky o změnách zdaňování tzv. e-commerce a o zřízení informační webové stránky věnující se této oblasti.

Účinnost: N/A (publikováno 20. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Směrnice

1. Novela směrnice o správní spolupráci v oblasti daní

Dotčené předpisy: směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (č. 2011/16/EU)

Novela přináší oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (tzv. DAC 7) a navazující rozšíření výměny informací mezi daňovými správami členských států Evropské unie ve vztahu k informacím získaným touto oznamovací povinností.

Implementace: do 31. prosince 2022

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 104 pod č. 2021/514)

Aktuálně