Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 24. 5. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, pokynech ve Finančním zpravodaji a sděleních na webu Finanční správy.

1. Novela zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Dotčené předpisy: zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (č. 438/2020 Sb.)

Novela rozšiřuje okruh oprávněných příjemců ošetřovného za dobu péče o dítě v době platnosti mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2 a zvyšuje částku ošetřovného.

Účinnost: od 23. dubna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 173/2021)

 

2. Novela zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Dotčené předpisy: zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (č. 121/2021 Sb.)

Novela prodlužuje poskytování denního příspěvku, na který vznikne nárok zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa, do 30. června 2021.

Účinnost: od 30. dubna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 182/2021)

 

3. Novela zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Dotčené předpisy: zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (č. 438/2020 Sb.)

Novela upřesňuje podmínky poskytování ošetřovného za dobu péče o dítě v době platnosti mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2.

Účinnost: od 30. dubna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 183/2021)

 

4. Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Výkladový pokyn Ministerstva financí ČR k aplikaci úpravy úroků z prodlení dle daňového řádu ve znění účinném od 1. ledna 2021.

Účinnost: od 22. dubna 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 19/2021)

 

5. Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se za stanovených podmínek promíjí daň z příjmů vzniklá z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání za zdaňovací období ovlivněná epidemií koronaviru.

Účinnost: N/A (publikováno 27. dubna 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 20/2021)

 

6. Dodatek č. 7 GFŘ čj.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Novela pokynu k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Účinnost: od 10. května 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 21/2021)

 

7. Pokyn GFŘ-D-29 čj.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, čj: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, čj.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, čj.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, čj.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 čj.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 čj.: 72251/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 7 čj.: 27813/21/7100-20118-012287

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Úplné znění pokynu k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení po zapracování dodatku č. 7.

Účinnost: N/A (publikováno 10. května 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 21/2021)

 

8. Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství zabývající se daňovým režimem tzv. stravenkového paušálu.

Účinnost: N/A (publikováno 29. dubna 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace reaguje na rozhodnutím komise EU č. 2021/660, kterým dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, jedná-li se o státní subjekty, charitativní nebo dobročinné organizace a záchranné jednotky.

Účinnost: N/A (publikováno 13. května 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace o změně struktury XML oznámení DAC6

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Informace o změně struktury formuláře oznámení přeshraničních uspořádání.

Účinnost: N/A (publikováno 14. května 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty a seznamuje se způsobem a formou podání žádosti o vrácení daně ve vztahu ke Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

Účinnost: N/A (publikováno 19. května 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Aktuálně