Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 28. 6. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, pokynech ve Finančním zpravodaji a sděleních na webu Finanční správy.

1. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Nález Ústavního soudu prohlásil za neústavní úpravu doručování písemností správce daně při vyřizování žádostí o vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě účinnou do 31. března 2019.

Účinnost: od 17. června 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 230/2021)

 

2. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.)

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení změny daňového režimu rezerv v pojišťovnictví a příjmů v podobě výher z loterií a tombol účinné od 1. ledna 2020.

Účinnost: od 17. června 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 232/2021)

 

3. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu (č. 98/1989 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Řeckem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Řeckem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: od 24. května 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 22/2021)

 

4. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se pro období od 4. června do 30. června 2021 promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení z jiného členského státu nebo při dovozu u filtračních masek, respirátorů a příslušenství k nim.

Účinnost: od 1. června 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 23/2021)

 

5. Pokyn GFŘ-D-50 - kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový pokyn upravující formát a strukturu podání vůči správci daně činěných prostřednictvím datové zprávy nahrazující pokyn č. GFŘ-D-48 č. j. 80890/20/7700-10123-050230 ze dne 31. 12. 2020.

Účinnost: od 1. července 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 24/2021)

 

6. Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství ke změnám zákona o dani z přidané hodnoty účinným od 1. července 2021, které se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům, digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Účinnost: N/A (publikováno 26. května 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Podrobné doporučení Generálního finančního ředitelství, jak obecně závaznou vyhláškou upravit místní koeficienty podle platného znění zákona o dani z nemovitých věcí.

Účinnost: N/A (publikováno 28. května 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Od 1. 6. 2021 dochází k posílení zabezpečení pokladních zařízení používaných pro EET

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o změnách v podporovaných šifrovacích protokolech používaných pro přenos dat v rámci elektronické evidence tržeb.

Účinnost: N/A (publikováno 31. května 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky poukazuje na rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodávek respirátorů publikované ve Finančním zpravodaji č. 23/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 1. června 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství k úpravě pravidel zdaňování tzv. e-commerce účinné od 1. července 2021.

Účinnost: N/A (publikováno 21. června 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela prováděcího nařízení k nařízení č. 904/2010, pokud jde o výměnu záznamů v držení osob povinných k dani nebo jejich zprostředkovatelů a určení příslušných orgánů odpovědných za koordinaci správních šetření

Dotčené předpisy: prováděcí nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží (č. 2020/194) a nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)

Novela prováděcího nařízení k nařízení č. 904/2010 upravující výměnu záznamů vedených osobou povinnou k dani nebo zprostředkovatelem podle směrnice č. 2006/112/ES prostřednictvím zaváděného jednotného vzorového formuláře.

Účinnost: od 1. července 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 214 pod č. 2021/965)

Aktuálně