Expertní příspěvky číslo 3/2021 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 27. 6. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Limity ručení za nezaplacenou daň v kontextu aktuální judikatury – Vybrané aspekty odčitatelné položky na výzkum a vývoj – Změny v AML oblasti: správní dozor a trestání – Daňové podvody v souvislosti s účetnictvím

Příspěvky jsou k dispozici pro předplatitele licence DAUČ EXPERT. Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Za účelem zabránění daňovým únikům a ztrátám veřejných rozpočtů na dani z přidané hodnoty prosadilo Ministerstvo financí řadu legislativních nástrojů. Jedním z nich je ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň jeho poskytovatelem. Cílem článku Tomáše Hajduška, který se touto problematikou zabývá, je upozornit na limity tohoto institutu tak, jak byly formulovány Soudním dvorem Evropské unie a následně i Nejvyšším správním soudem.

Příspěvek Filipa Šimečka se zaměřuje na vybrané aspekty odčitatelné položky na výzkum a vývoj v kontextu aktuální judikatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o výdaje daňové, které již jednou základ daně snížily, pro duplicitní uplatnění ve formě odpočtu zavádí zákon o daních z příjmů speciální podmínky, které musí být kumulativně splněny. Jedná se o podmínky formálního charakteru, ale taktéž musí být prokázáno a doloženo, že deklarovaná činnost skutečně představuje výzkum a vývoj.

Zákon č. 527/2020 Sb. je koncepční novelou, která v souvislosti s transpozicí tzv. čtvrté a páté AML směrnice mimo jiné mění oblast dozoru a sankcí i povinností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to zejména pro povinné osoby sdružované v profesních komorách, tj. pro advokáty, notáře, soudní exekutory, daňové poradce a auditory. Ondřej Poupě ve svém článku věnovaném změnám v AML oblasti uvádí nejzásadnější změny spojené s touto novelou.

V první části příspěvku od autorek Libuše Müllerové a Hoang Dieu Hoa, který se zabývá daňovými podvody v souvislosti s účetnictvím, je poukázáno na vybrané oblasti účetnictví, kde nejčastěji dochází k manipulaci s cílem snížení daňové povinnosti. Jedná se především o krácení daně z příjmů, neboť základ daně se zjišťuje z účetního výsledku hospodaření. Z tohoto důvodu se daňové podvody zaměřují jak na oblast výnosů, tak do oblasti nákladů. Výklad je prokládán konkrétními příklady, které tuto manipulaci dokumentují.

V rubrice judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Nahlížení do soupisu písemností vyhledávací části spisu, Daňově uznatelné výdaje a subdodavatele a Úrok z neoprávněného jednání správce daně.

judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Nárok na DPH z nedobytné pohledávky, Úskalí zasílání osvobozeného plnění do jiného členského státu, Provozovna jako součást skupiny a Kdo je osoba která „jedná jako taková“.

 

Aktuálně