Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 31. 7. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích ve Finančním zpravodaji a sděleních na webu Finanční správy. Informujeme také o aktuálních novelách evropských předpisů.

1. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení osvobození některých druhů majetku ve vlastnictví České republiky od daně z nemovitých věcí.

Účinnost: od 23. června 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 241/2021)

 

2. Novela zákona o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Novela zákona o nemocenském pojištění upravuje pravidla oznamování ukončení zaměstnání a předávání informací z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení pro účely přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Účinnost: od 1. dubna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 248/2021)

 

3. Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)

Novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a zákona o Finanční správě České republiky reaguje na zrušení regionálních rad regionu soudržnosti provedené novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Účinnost:       od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 251/2021)

 

4. Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)

Nařízení přináší úpravu vyměřovacího základu tzv. státních pojištěnců.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 253/2021)

 

5. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.)

Novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o nemocenském pojištění a zákona o auditorech upravuje v reakci na další vývoj elektronizace státní správy přístup příslušných institucí do údajů o obyvatelích vedených v tzv. základních registrech.  

Účinnost: od 1. února 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 261/2021)

 

6. Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Dotčené předpisy: vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb (č. 114/2002 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela rozšiřuje okruh životních situací, při nichž lze poskytnout sociální výpomoci, zápůjčky a dary z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.

Účinnost: od 10. července 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 263/2021)

 

7. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění reaguje na povinné uvádění údajů ve strojově čitelné podobě do všech nových občanských průkazů.  

Účinnost: od 2. srpna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 270/2021)

 

8. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu (č. 98/1989 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o opravě překladu smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Řeckem.

Účinnost: od 2. července 2021

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 28/2021)

 

9. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se pro období od 1. července do 31. srpna 2021 promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení z jiného členského státu nebo při dovozu u filtračních masek, respirátorů a příslušenství k nim.

Účinnost: od 28. června 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 25/2021)

 

10. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí, kterým se za stanovených podmínek promíjí sankce při pozdním podání a odvodu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty subjektům postiženým červnovým tornádem na jižní Moravě, pokud své povinnosti splní v pokynem stanoveném „prodlouženém“ termínu.

Účinnost: od 29. června 2021

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 26/2021)

 

11. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Seznam států vyměňujících si informace z tzv. CbC reportů s uvedením data započetí výměny informací.

Účinnost: N/A (publikováno 2. července 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 27/2021)

 

12. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Seznam států účastnících se automatické výměny informací při správě daní.

Účinnost: N/A (publikováno 2. července 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 27/2021)

 

13. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 42/2000 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Chorvatskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Chorvatskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 21. července 2021)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 28/2021)

 

14. Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky poukazuje na rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodávek respirátorů publikované ve Finančním zpravodaji č. 25/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 29. června 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o DPH režimu zásilek malé hodnoty pro období od 1. července 2021 do data účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty, která má uvést český zákon do souladu s právem Evropské unie.

Účinnost: N/A (publikováno 15. července 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Jste subjekt zasažený tornádem? Dejte o sobě Finanční správě vědět!

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky poukazuje na rozhodnutí ministryně financí o prominutí sankcí při pozdním podání a odvodu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty subjektům postiženým červnovým tornádem na jižní Moravě publikované ve Finančním zpravodaji č. 26/2021.

Účinnost: N/A (publikováno 19. července 2021)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní účetní standardy (IAS) č. 16 Pozemky, budovy a zařízení, č. 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky a č. 41 Zemědělství a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) č. 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, č. 3 Podnikové kombinace a č. 9 Finanční nástroje.

Platnost: od 22. července 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 234 pod č. 2021/1080)

 

Směrnice

1. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)

Novela harmonizační směrnice k dani z přidané hodnoty umožňuje členským státům Evropské unie zavést úlevy na dani z přidané hodnoty pro dovoz a dodání zboží za účelem boje proti onemocnění COVID-19.

Implementace: do 31. prosince 2021 (použití od 1. ledna 2021)

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 250 pod č. 2021/1159)

Aktuálně