Aktuality za červen 2016

Datum vydání: 24. 6. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přehled právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů, včetně vydaných informací a sdělení Ministerstva financí a Finanční správy ČR.

1. Novela zákona o vysokých školách a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) a zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o důchodovém pojištění reaguje na změny postavení studia na zahraničních vysokých školách a v zahraničních studijních programech v České republice pro účely důchodového pojištění.

Účinnost: od 1. září 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 137/2016)

2. Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Novela zákona o daních z příjmů přináší úpravu vymezení základního investičního fondu pro účely daní z příjmů.

Účinnost: od 1. června 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 148/2016)

3. Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)
Úprava vyměřovacího základu tzv. státních pojištěnců.

Účinnost: od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 181/2016)

4. Zákon o dani z hazardních her

Dotčené předpisy: N/A
Zákon přináší novou daň, jejímž předmětem je provozování hazardních her.

Účinnost: od 1. ledna 2017
od 15. června 2016 (informační povinnost obcí vůči správci daně)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 187/2016)

5. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Drobná novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní reagující na nový zákon o hazardních hrách.

Účinnost: od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 188/2016)

6. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Úpravy zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o důchodovém pojištění a zákona o nemocenském pojištění reagují na chybu v nastavení účinnosti novelizace těchto zákonů provedené zákonem č. 131/2015 Sb. v souvislosti s novelou energetického zákona.

Účinnost: od 17. června 2016
od 1. srpna 2017 (reakce na účinnost změn v organizaci vedení Energetického regulačního úřadu)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 190/2016)

7. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Dotčené předpisy: smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (č. 85/2008 Sb.m.s.), zákon o důchodové pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.) a zákon o a veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)
Novela smlouvy o sociálním zabezpečení se Spojenými státy americkými rozšiřuje okruh předpisů, na které se ujednání smlouvy vztahují na české straně.
 
Platnost: od 1. května 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 21/2016)

8. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění (č. 49/2008 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Sdělení informuje o tom, že Guernsey k 11. dubnu 2016 pozastavilo provádění a vypovědělo smlouvu o zdanění příjmů z úspor, jejíž platnost tak končí k 11. dubnu 2017.
 
Platnost: od 11. dubna 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 26/2016)

9. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění (č. 50/2008 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Sdělení informuje o tom, že Jersey k 1. dubnu 2016 pozastavilo provádění a vypovědělo smlouvu o zdanění příjmů z úspor, jejíž platnost tak končí k 1. dubnu 2017.
 
Platnost: od 1. dubna 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 27/2016)

10. Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Finanční správa České republiky informuje o postupu uplatňování zvýšené částky daňového zvýhodnění na vyživované děti zavedené novelou zákona o daních z příjmů publikovanou pod č. 125/2016 Sb.

Účinnost: N/A (informace publikována 2. května 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

11. Směrná hodnota 2016

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 343/2013 Sb.)
Finanční správa České republiky na svých webových stránkách zpřístupnila aplikace pro určení směrné hodnoty nemovitých věcí pro rok 2016 využitelné pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí.

Účinnost: N/A (informace publikována 5. května 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

12. Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 343/2013 Sb.)
Finanční správa České republiky informuje o vývoji legislativního procesu novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která by měla poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí učinit nabyvatele.

Účinnost: N/A (informace publikována 6. května 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

13. Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Finanční správa České republiky informuje o zpřísnění úpravy nedodržení formy podání daňových přiznání na daň z přidané hodnoty zavedené novelou č. 113/2016 Sb.

Účinnost: N/A (informace publikována 24. května 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

14. Upozornění k tiskopisům 2016

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Finanční správa České republiky informuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikne v průběhu roku 2016 povinnost podat přiznání k této dani za část roku 2016, o formě a postupu vyplnění tohoto daňového přiznání.

Účinnost: od 6. června 2016

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

Právo EU


1. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Novela prodlužuje platnost hranice 15 % jako nejnižší základní sazby daně z přidané hodnoty do 31. prosince 2017.

Implementace: do 1. srpna 2016

 (Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 142 pod č. 2016/856)

2. Novela směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Dotčené předpisy: směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (č. 2011/16/EU)
Novela směrnice má posílit vzájemnou výměnu informací v oblasti daní.

Implementace: do 4. června 2017

 (Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 146 pod č. 2016/881)

Aktuálně