Aktuálně vydané právní předpisy, informace a sdělení

Datum vydání: 2. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Závěr roku je bohatý na vydávání metodických pokynů, sdělení a informací Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Pro daňovou a účetní oblast jsme vybrali důležité dokumenty, které vyšly za posledních několik týdnů, a přinášíme jejich přehled.

V daňové i účetní oblasti je třeba stále sledovat legislativní vývoj a vydávání nových metodických pokynů, směrnic, sdělení atd. Za měsíce říjen a listopad jsme pro vás připravili jejich základní přehled.

 

Mnohé z nich naleznete i na stránce OBSAH v sekci LEGISLATIVA přehledně rozčleněné do jednotlivých oblastí a aktuálně v době vydání zde v aktualitách.

 

 1. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Sdělení přináší informace o výši redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu rozhodného pro výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2017.

Účinnost:       N/A

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 343/2016)

 

 1. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Vyhláška stanoví sazby zahraničního stravného, které jsou platné pro zaměstnance veřejného sektoru a ze kterých se vychází při stanovení minimální výše stravného při zahraniční pracovní cestě zaměstnanců soukromého sektoru.

Účinnost:       od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 366/2016)

 

 1. Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Technická novela daňového řádu reaguje na zřízení Finančního analytického úřadu.

Účinnost:       od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 368/2016)

 

 1. Lodníci – informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší v návaznosti na Informaci ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě publikovanou 23. září 2016 stručný popis možností a postupů, jak žádat o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání.

Účinnost:       N/A (informace publikována 21. října 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Informace o hazardu pro obecní a krajské úřady

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o vydání letáku ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady.

Účinnost:       N/A (informace publikována 7. listopadu 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Dodatečné sdělení ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě v kontextu smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem

Dotčené předpisy: smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 138/1974 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky reaguje na dotazy vznesené v souvislosti s  Informací ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě publikovanou 23. září 2016.

Účinnost:       N/A (informace publikována 7. listopadu 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší informaci o množících se případech údajného dodání tepla a následného chybného uplatnění první snížené sazby daně z přidané hodnoty a současného neoprávněného nárokování vrácení spotřební daně z minerálních olejů.

Účinnost:       N/A (informace publikována 11. listopadu 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o vydání nového vzoru tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2017 a o očekávaném vývoji tohoto tiskopisu s ohledem na projednávanou novelizaci zákona o daních z příjmů.

Účinnost:       N/A (informace publikována 15. listopadu 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 

Od září do listopadu vyšlo na stránkách Ministerstva financí ČR nebo Finanční správy ČR také:

 1. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Prováděcí vyhláška k zákonu o evidenci tržeb upravuje technické podmínky tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

Účinnost:       od 1. prosince 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 269/2016)

 

 1. Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Ústavní soud ruší ustanovení zákona o daních z příjmů, které stanoví limit výše od daně osvobozených pravidelně vyplácených důchodů a penzí.

Účinnost:       od 29. srpna 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 271/2016)

 

 1. Novela nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dotčené předpisy: nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (č. 361/2014 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Novela prováděcího nařízení k zákonu o dani z přidané hodnoty rozšiřuje seznam zdanitelných plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.

Platnost:         od 1. října 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 296/2016)

 

 1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon o svobodném přístupu k informacím a autorský zákon

Dotčené předpisy: zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (č. 125/2008 Sb.), zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Novelizace zákona o účetnictví, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o nemocenském pojištění, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zákona o auditorech a daňového řádu uvádí tyto předpisy terminologicky do souladu se zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Platnost:         od 19. září 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 298/2016)

 

 1. Novela zákona o auditorech

Dotčené předpisy: zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.)

Rozsáhlá novela podstatně přepracovává převážnou část zákona o auditorech a doplňuje nové instituty a povinnosti auditorů dosud zákonem nezakotvené.

Platnost:         od 1. října 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 299/2016)

 

 1. Novela zákona o pojišťovnictví a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.)

Novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů přináší nové definiční vymezení rezerv v pojišťovnictví, které jsou považovány za daňově účinný náklad poplatníka daně z příjmů.

Platnost:         od 23. září 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 304/2016)

 

 1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Arubou o výměně informací v daňových záležitostech

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Dohoda upravuje postup výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a vymáhání vnitrostátních předpisů smluvních stran týkajících se vybraných daní, pro zabezpečení úhrady daňových pohledávek a pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů, mezi daňovými správami Aruby a České republiky, a to formou žádosti o výměnu informací či možnosti provést daňové šetření v zahraničí.

Platnost:         od 1. srpna 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 41/2016)

 

 1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb.m.s.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Protokol přináší novelizaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kazachstánem, podle které se začne postupovat od 1. ledna 2017.

Platnost:         od 28. června 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 43/2016)

 

 1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily (č. 96/2006 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Sdělení informuje o tom, že vláda Curaçaa vypověděla smlouvu o zdanění příjmů z úspor uzavřenou mezi Českou republikou a Nizozemím se zřetelem na Nizozemské Antily a platnost této smlouvy tak ve vztahu k území Curaçaa končí k 31. prosinci 2016.

Účinnost:       k 31. prosinci 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 44/2016)

 

 1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Íránem, podle níž se bude postupovat počínaje 1. lednem 2017.

Platnost:         od 4. srpna 2016

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 47/2016)

 

 1. Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Pokyn Generálního finančního ředitelství upravující postup při promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Účinnost:       od 8. srpna 2016

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší přehled změn v úpravě daně z nabytí nemovitých věcí účinných od 1. listopadu 2016.

Účinnost:       N/A (informace publikována 9. srpna 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou do 29. 7. 2016

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky upozorňuje na úpravy formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty a formuláře kontrolního hlášení provedené v návaznosti na novelizací zákona o dani z přidané hodnoty doprovodným zákonem k novému celnímu zákonu.

Účinnost:       N/A (informace publikována 16. srpna 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Doplnění kódu 21 do číselníku kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o rozšíření číselníku kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti v rámci kontrolního hlášení, které souvisí s rozšíření aplikace tohoto režimu na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací zavedené vyhláškou č. 296/2016 Sb.

Účinnost:       N/A (informace publikována 2. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 – osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky upozorňuje na to, že na základě novelizace zákona o dani z přidané hodnoty provedené doprovodným zákonem k novému celnímu zákonu dochází s účinností od 1. 9. 2016 ke změně místní příslušnosti správce daně ke správě daně z přidané hodnoty osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Účinnost:       N/A (informace publikována 13. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. 10. 2016

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti počínaje 1. říjnem 2016 o poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací.

Účinnost:       N/A (informace publikována 20. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství přináší rozsáhlý materiál s odpověďmi na otázky, které mu došly v návaznosti na vydání Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 a jejího dodatku.

           

Účinnost:       N/A (informace publikována 20. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Pokyn č. MF-7, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Ministerstvo financí České republiky pokynem ruší řadu již neaktuálních pokynů řady D k dani silniční.

Účinnost:       od 1. října 2016

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2016)

 

 1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů přináší novou úpravu prokazování příjmů na výzvu správce daně, stanovení daně v případě neprokázání příjmů a souvisejících sankcí.

Účinnost:       od 1. prosince 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 321/2016)

 

 1. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Nařízení stanoví mimo jiné výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, které jsou rozhodné pro určení výpočtového základu pro stanovení důchodu a dále pro stanovení minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Účinnost:       od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 325/2016)

 

 1. Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Vyhláška přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. prosinci 2016.

Účinnost:       od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 326/2016)

 

 1. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotčené předpisy: nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (č. 567/2006 Sb.)

Novela zvyšuje od roku 2017 minimální mzdu, jejíž výše je rozhodná nejenom v pracovně právní oblasti, ale též pro předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a pro zákon o daních z příjmů.

Účinnost:       od 1. ledna 2017

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 336/2016)

 

 1. Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

Dotčené předpisy: smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 138/1974 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o zjištění, že čeští daňoví rezidenti zaměstnávaní na palubách lodí a člunů plujících pod nizozemskou vlajkou často zdaňují v rozporu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím své příjmy v Nizozemí namísto České republiky, a popisuje postupy vedoucí k nápravě tohoto stavu.

Účinnost:       N/A (informace publikována 23. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Sdělení Generálního finančního ředitelství ke zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Generální finanční ředitelství přináší svůj výklad k časovým účinkům rozhodnutí pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/15 z 28. června 2016 publikovaného pod č. 271/2016 Sb., které zrušilo ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů upravující limit výše od daně osvobozených pravidelně vyplácených důchodů a penzí.

Účinnost:       N/A (informace publikována 23. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozsáhlý výklad Generálního finančního ředitelství k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na služby elektronických komunikací.

Účinnost:       N/A (informace publikována 29. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší v návaznosti na Informaci ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě publikovanou 23. září 2016 stručný popis možností a postupů při žádání o posečkání úhrady daně či rozložení její úhrady na splátky.

Účinnost:       N/A (informace publikována 30. září 2016)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

Právo Evropské unie

 1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení přináší novelu mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) č. 10 Konsolidovaná účetní závěrka, mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) č. 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách a mezinárodního účetního standardu (IAS) č. 28 Investice do přidružených a společných podniků.

Platnost:         od 26. září 2016

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 257 pod č. 2016/1703)

 

(Zdroj: Aktuality připravujeme ve spolupráci s Mgr. Ondřejem Drábem,
daňovým poradcem.)

 

Aktuálně