Metodické aktuality Svazu účetních č. 9/2016

Datum vydání: 27. 10. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR www.svaz-ucetnich.eu jsou k dispozici nové Metodické aktuality č. 9/2016 ze dne 17. října 2016.

Od účetního období započatého v roce 2016 je nezbytné při sestavení účetní závěrky postupovat podle zcela nových pravidel. Prvním důležitým krokem, který je nutné učinit ještě před jejím sestavením, je určit, do které kategorie daná účetní jednotka patří. Rozsah, obsah a struktura účetní závěrky se pak bude odvíjet od tohoto začlenění. Změny oproti předchozím rokům jsou podstatné. Pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přílohy v účetní závěrce platí samostatná pravidla. Důležité je také vědět, kterým podnikatelským subjektům vzniká nově povinnost sestavit a v rámci účetní závěrky vykázat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Platí i nová pravidla pro povinnost ověřování účetní závěrky auditorem (vč. změny obsahu kritérií „aktiva celkem“ a „roční úhrn čistého obratu“).

S těmito rozsáhlými změnami Vás v metodických aktualitách Svazu účetních ČR přehledným způsobem seznámí Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová poradkyně. Přílohová část první kapitoly obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh a s uvedením srovnatelného označení položek za bezprostředně předcházející účetní období. Druhá tematická část metodických aktualit je pak věnována dotazům z praxe.

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 9/2016 naleznete zde >>>. Elektronické metodické aktuality můžete koupit zde >>>. (Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.eu 2016. © thinkstockphotos.com)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Více o metodice sestavení účetní závěrky za rok 2016 z pohledu mikro, malých, středních a velkých účetních jednotek se můžete dozvědět v publikaci Jiřího Strouhala s názvem Zveřejňování obchodních korporací.

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma účetní závěrky také článek prof. Lubuše Müllerové s názvem Vliv kategorizace účetních jednotek na účetní závěrku, nebo Novela zákona o účetnictví od Ing. Ivany Pilařové.

Tématu účetní závěrky se také věnujeme ve výkladu jednotlivých hesel Účtové osnovy.

 

Aktuálně