Navrhované změny v Zákoně o evidenci tržeb

Datum vydání: 28. 11. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí v návaznosti na avizované rozšíření a zatraktivnění institutu takzvané paušální daně, které navrhuje s účinností od roku 2017, předložilo návrh na promítnutí tohoto opatření do zákona o evidenci tržeb.

Vzhledem k tomu, že institut paušální daně spočívá v možnosti podnikatele dohodnout se dopředu s Finančním úřadem na výši zaplacené daně z příjmů, vzniká tím prostor pro vynětí některých skupin z povinnosti evidovat tržby. Fyzické osoby, které budou mít daň stanovenu paušální částkou a zároveň výše jejich tržeb bude menší než 250 tis. Kč ročně, budou z evidence tržeb vyňaty. Limit 250 tis. Kč ročních příjmů vychází z přibližného propočtu z průměrné mzdy očištěné o platy manažerů (mediánová mzda). Důvodem tohoto vynětí je skutečnost, že pro tento speciální způsob zdanění není pro Finanční správu znalost přesných příjmů a výdajů podnikatele relevantní. Ministerstvo financí nepředpokládá, že by se toto opatření vztahovalo na subjekty spadající do 1. vlny evidence tržeb, nicméně i tyto budou mít možnost požádat o stanovení paušální daně, a to po účinnosti daňového balíčku (pravděpodobně od 1. dubna 2017).

Ministerstvo financí tímto krokem reaguje na ohlasy ze strany malých podnikatelů, kteří po avizovaném zatraktivnění institutu paušální daně o tento způsob danění projevili zájem. Zatímco dosud tohoto institutu využívalo méně než 40 subjektů, po odstranění legislativních bariér a vytvoření praktického návodu a metodiky, jak si o tuto možnost zažádat, se očekává mnohonásobně vyšší zájem.

Podle pozměňovacího návrhu k zákonu o evidenci tržeb budou přechodných ustanovení moci využít v zásadě všichni, kdo zažádají o § 7a zákona o daních z příjmů a naplňují daný limit. Do doby vyřízení žádosti budou evidence tržeb zproštěni. Vynětí bude vzhledem k účinnosti daňového balíčku a stanovenému stropu uplatnitelné především pro poplatníky ve 3. a 4. fázi, na které opatření primárně míří, v ojedinělých případech také poplatníky evidující ve 2. fázi. Poplatníci, kterým vznikne povinnost v 1. fázi evidence tržeb, budou muset evidovat minimálně do účinnosti daňového balíčku. Institutu budou moci využít také ti, co své podnikání realizují sezónně.

Doplňuje se též změna § 7a zákona o daních z příjmů týkající se nově vzniklých podnikatelů. Ti budou mít možnost podat žádost o stanovení daně paušální částkou nejpozději v okamžiku registrace k dani z příjmů – nemusí evidovat do okamžiku, než správce daně rozhodne:

  • pokud jim daň paušální částkou stanoví, dál neevidují,
  • pokud jim daň paušální částkou nestanoví, začnou po skončení řízení o stanovení daně paušální částkou evidovat.

Pozměňovací návrh obsahuje také návrh na vyloučení plateb prováděných platební kartou prostřednictvím internetu. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo s dostatečným předstihem před 2. vlnou EET, do které zásilkový prodej spadá, a to především z důvodu, že zajištění evidence všech typů plateb představuje pro řadu poplatníků technický problém odstranitelný jen s vynaložením nepřiměřených nákladů. (Zdroj: etržby, www.etrzby.cz, 2016. © thinkstockphotos.com)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma elektronické evidence tržeb například příspěvek Ing. Martina Děrgela s názvem Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb nebo článek Ing. Zdeňka Morávka.

Na aktuální téma elektronické evidence tržeb připravujeme z pera spoluautorů zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, i metodiky k němu praktického průvodce s názvem Zákon o evidenci tržeb. Komentář. Kniha bude dostupná počátkem prosince.

Aktuálně