Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb

Datum vydání: 29. 11. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství vydalo materiál, který slouží jako pomůcka pro zatřídění některých činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb dle § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

Ustanovení § 37 ZoET upravuje přechodný režim vybraných evidovaných tržeb po nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatník vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou, a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dále jen „NACE“).

Podnikatel může vykonávat jednu nebo více činností popsaných v jednotlivých oddílech klasifikace NACE. V situacích, kdy dochází k prodeji potravin (jídla a nápojů), pak mohou tyto činnosti naplňovat kritéria pro zařazení do oddílů NACE 10 a 11, NACE 47 a NACE 56 a okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby plynoucí z jednotlivých činností tak může být rozdílný.

NACE 56 (Stravování a pohostinství)

zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, s obsluhou, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli. Rozhodující je skutečnost, že jsou nabízena jídla k okamžité spotřebě.

Pro účely zatřídění do jednotlivých fází náběhu evidence tržeb se činnosti zařazené do kategorie NACE 56 dále rozlišují na stravování – stravovací službu (1. FÁZE) a stravování – dodání zboží (3. FÁZE).

Stravovací službou se pro tyto účely rozumí služba, tak jak je vymezena konstantní judikaturou Evropského soudního dvora v oblasti DPH (např. judikáty C 231/94 Faaborg-Gelting-Linien, bod 13 a C-497/09, C 499/09, C-501/09 a C-502/09 Manfred Bog, bod 65). O stravovací službu se bude jednat za situace, kdy poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin a zvyšují užitek z jejich konzumace, např. poskytnutí uzavřených a vytápěných místností (zvláště určených ke konzumaci dodaných potravin), toalet, nádobí, příborů, nábytku (stoly, židle) případně šaten nebo věšáků.

Pokud bude prodejce prodávat jídla a nápoje připravené v kiosku, občerstvovacím vozidle, stánku s občerstvením (např. hamburgery, klobásy, kebaby, trdelníky, hranolky, popcorn, chipsy, tortily, atd.), které bude možné zkonzumovat na místě, pak se jedná o dodání zboží, nikoli o stravovací službu, i když tyto stánky/kiosky budou vybaveny pultem, skleněnou ochranou nebo stříškou. Pokud je zboží určeno k odnesení s sebou (tj. mimo prostory prodávajícího), pak se opět nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží.

Do kategorie NACE 56 nespadá:

  • výroba jídel, která nejsou určena k okamžité spotřebě takováto činnost spadá do NACE 10 (Výroba potravinářských výrobků) – 3. FÁZE
  • výroba nápojů, které nejsou určeny k okamžité spotřebě takováto činnost spadá do NACE 11 (Výroba nápojů) – 3. FÁZE
  • prodej jídla, které není vlastní výroby, nebo prodej nápojů a jídel, které nejsou určeny k okamžité spotřebě takováto činnost spadá do NACE 47 (Maloobchod) – 2. FÁZE

Maloobchod zahrnuje nákup a další prodej zboží bez transformace (přeměny či přetvoření). Pouhé třídění, dělení na menší části, mísení či balení zboží není transformací.

Dochází-li však v rámci nákupu a dalšího prodeje jídla k jeho transformaci, nejedná se o maloobchod, ale již o stravování (NACE 56), např. poplatník nakoupí knedlík a maso, dovaří zelí a ve své restauraci pak podává knedlo zelo vepřo; poplatník nakoupí mražený polotovar (mražený sýr, mraženou zeleninu, hranolky apod.), který následně tepelně upraví a podává ve své restauraci.

Poplatník je povinen začít evidovat tržby od fáze, do které spadá činnost, z níž tyto tržby plynou (viz § 37 ZoET). Není však v rozporu se zákonem, pokud poplatník začne tržby plynoucí z některých jeho činností evidovat dříve. V situaci, kdy povinnost evidence tržeb vzniká v různých okamžicích a poplatník nechce jednotlivé tržby rozlišovat, může začít evidovat dočasně vyloučené tržby současně s tržbami, které již evidenci podléhají.

K lepší orientaci v problematice zatřídění činností do jednotlivých fází a určení vzniku povinnosti evidovat tržby slouží vývojový diagram na s. 2 a specifikace jednotlivých obchodních modelů na s. 3 až 11 vydané informace GFŘ. 

(Zdroj: etržby, www.etrzby.cz, 2016. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně