Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

Datum vydání: 29. 11. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH.

Za předpokladu splnění zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně.

Výše uvedená změna plyne z rozšíření přílohy č. 2 zákona o DPH o následující položku: „56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“

Obecně pro uplatnění první snížené sazby daně u služeb je rozhodující zařazení předmětné služby do přílohy č. 2 zákona o DPH. Pro tyto účely je podstatné, že se jedná o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 2. Při této příležitosti je vhodné zdůraznit, že tato kritéria musí být naplněna současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo pouze na základě slovního popisu.

1. Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56

Pod tyto služby spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a služby podávání nápojů. Jedná se například o služby restaurací, cateringových společností, závodních a školních jídelen apod.

2. Kritérium slovního popisu

Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

Pokud jsou poskytované služby zařazeny do kódu CZ-CPA 56, je následně nutné vyhodnotit kritérium slovního popisu. První snížená sazba daně se u stravovacích služeb a služeb podávání nápojů uplatní pouze za předpokladu, že se jedná o zdanitelné plnění ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o DPH. Tato úprava se proto nevztahuje zejména na stravovací služby poskytované v souvislosti s výchovou a vzděláváním, tj. stravování žáků ve školních jídelnách, které jsou podle § 57 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (osvobozeno ovšem není stravování poskytované studentům na vysokých školách). A dále ani na stravovací služby poskytované v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb, které jsou také osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (§ 58 a § 59 zákona o DPH).

Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby daně vyloučeno, a proto se u těchto služeb i nadále uplatní základní sazba daně. V případě alkoholických nápojů specifikovaných dle kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 a tabákových výrobků dle kapitoly 24 celního sazebníku se proto uplatní vždy základní sazba daně bez ohledu na formu zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby).

Praktické aspekty poskytování předmětných služeb, přechodné období a závazné posouzení určení sazby daně u stravovacích služeb naleznete zde >>>(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2016. © www.shutterstock.com)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Na téma daně z přidaného hodnoty si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář, který se bude konat 20. prosince 2016 na Novotného lávce v Praze. Oblíbená lektorka Olga Holubová vás seznámí co nejpodrobněji se všemi novinkami roku 2017 v oblasti DPH, které budou aktuálně známy. Seminář je určen plátcům DPH, účetním a daňovým poradcům.

Výborným pomocníkem Vám také bude praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty s názvem Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 6. aktualizované vydání.

Aktuálně