V Účetnictví v praxi č. 12/2016 přinášíme...

Datum vydání: 6. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Články časopisu Účetnictví v praxi č. 12/2016 naleznete v průběhu tohoto týdne v Obsahu, sekci Odborné články portálu DAUC.cz a těšit se můžete na jak na přehled novinek pro rok 2017, tak na výklady vybraných problémů z praxe.

V prosincovém vydání časopisu Účetnictví v praxi přinášíme tradiční přehled novinek k 21. 11. 2016 z pera Ing. Lenky Froschové.

Tématem měsíce je článek Zákonné opravné položky k pohledávkám (Ing. Martin Děrgel). Pohledávky patří mezi nejčastější předměty účtování v téměř každé účetní jednotce. Obvykle vznikají uskutečněním dohodnuté dodávky výrobků či zboží, nebo poskytnutím služby a představují nárok dodavatele na odpovídající peněžní protiplnění od odběratele. Právním základem jsou sice uzavřené obchodní smlouvy – ať už písemné nebo jiné – ale převažující praxí je až přehnané lpění na tzv. fakturách, bez nichž jakoby pohledávka ani protisměrný dluh nebyly. Pohledávka je sice účetně i ekonomicky majetkovou hodnotou, ovšem řada věřitelů se již přesvědčila o tom, že se jedná pouze o zdánlivý majetek, který stojí a padá se solidností dlužníka. Jestliže je ohroženo uhrazení pohledávky, měl by účtující věřitel vyjádřit toto snížení její reálné hodnoty prostřednictvím opravné položky. Při splnění stanovených podmínek se může jednat nejen o účetní ale také o daňovou záležitost.

Od roku 2015 platí nová právní úprava prominutí daně a příslušenství daně podle § 259 až 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), kterou byla mimo jiné v nové podobě znovuobnovena dřívější možnost individuálního prominutí příslušenství daně na žádost daňového subjektu podanou u místně příslušného správce daně, kterou dosavadní právní úprava prominutí daně podle § 259 a 260 DŘ neumožňovala. Více se dozvíte ve článku Ing. Jiřího Vychopeně.

Neopomínáme dokončení výkladu k novele zákona o auditorech prof. Ing. Libuše Müllerové, CSc.

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2017 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2016. Proto v příspěvku připomínáme úpravu této daně a upozorníme na některá specifika, která se týkají zemědělských podnikatelů. Podrobný výklad problematiky naleznete v článku Ing. Zdeňka Morávka Silniční daň u zemědělských podnikatelů.

Z oblasti DPH přinášíme novinky ve výkladu zákona o DPH z pohledu GFŘ a judikatury (Ing. Petr Vondraš). Teprve v úterý 18. října se začala Poslanecká sněmovna zabývat vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, mimo jiné i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Než však projde tato novela celým legislativním procesem, je čas podívat se na názory Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a na judikaturu, kam se posouvá výklad některých ustanovení ZDPH.

Dalšími tématy jsou: Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a. s. – dokončení (Ing. Ivana Pilařová) a Kupní smlouva a kupní cena (Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.).

Pro společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným (a komanditisty komanditní společnosti) platí ve zdravotním pojištění obecná pravidla pro účast na zdravotním pojištění. Pokud jsou těmto osobám zúčtovány příjmy zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), považují se z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance, a to bez ohledu na charakter tohoto příjmu – příjem za práci pro společnost na základě pracovněprávního vztahu nebo i bez něj, funkční požitek apod. Více k tématu naleznete v článku Ing. Antonína Daňka.

 

Aktuálně