Prosincové články Daně a právo v praxi již na portálu

Datum vydání: 5. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele jsme již zveřejnili články časopisu Daně a právo v praxi č. 12/2016 v Obsahu, sekci Odborné články na portálu DAUC.cz. Oblíbeným tématem z praxe je prodej osobního automobilu a jeho vazba na daň z příjmů fyzických osob a další oblasti daňové problematiky.

Prosincové číslo časopisu Daně a právo v praxi je plné praktických výkladů, který se týkají jak jednotlivých daní, správy daní, práva a evropské legislativy.

V článku Ing. Ivana Macháčka si přiblížíme zdanění prodeje osobního automobilu daní z příjmů fyzických osob v případech:

  • osobní automobil je zahrnut v obchodním majetku,
  • osobní automobil není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku,
  • osobní automobil není, ale dříve byl zahrnut v obchodním majetku,
  • prodej osobního automobilu při uplatnění paušálních výdajů,
  • osobní automobil je pořízen v rámci finančního leasingu,
  • osobní automobil je ve společném jmění manželů,
  • osobní automobil je nabyt v rámci dědictví,
  • osobní automobil je nabyt darováním.

V tomto čase nelze opominout podání daňového přiznání k dani silniční přiblížené na praktickém příkladu z pera JUDr. Zdeňky Tesařové, LLM.

V posledních několika málo desítkách let došlo k obrovskému rozvoji informačních technologií a s tím souvisejících možností komunikace ve všech oblastech života, od soukromých vztahů přes obchodní styk až po spojení s úřady veřejné správy. Zpočátku nebyly tyto způsoby komunikace právem nijak zvlášť upraveny, ovšem především v oblasti elektronického obchodu bylo nutné zrovnoprávnit elektronické dokumenty s dokumenty v tradiční, papírové, formě. Aby to bylo možné, bylo nutné nějakým způsobem ověřit totožnost osoby, která dokument vyhotovila a pro niž je tento dokument právně závazný, jako by ho vlastnoručně podepsala. Za tímto účelem byla vytvořena technologie tzv. digitálního podpisu. Více v článku Ing. Bc. Ivety Svirákové.

Ukazatel složené daňové kvóty, zjišťovaný podílem daňových výnosů včetně sociálního pojistného z hrubého domácího produktu (HDP), je používán k mezinárodnímu porovnávání daňových systémů. Je možné sledovat také dílčí daňové kvóty, tedy zatížení HDP vybranými daněmi. Statistické údaje o složené daňové kvótě států Evropské unie (EU) jsou zatím dostupné do roku 2014. Přestože mezi lety 2013 a 2014 ve většině států zatížení HDP rostlo, v České republice (ČR) je tomu naopak. Je otázkou, zda se jedná o krátkodobou změnu způsobenou pohybem HDP nebo daňových příjmů. A jaký je dlouhodobý trend daňového zatížení občanů ČR v porovnání s ostatními členskými státy EU? Více v článku Složená daňová kvóta České republiky v kontextu vývoje průměrných hodnot členských států Evropské unie Ing. Jarmily Rybové.

Do České republiky se blíží první dopady iniciativy BEPS – projektu zaměřeného proti rozkladu základu daně a přesunu zisků mimo místo svého vzniku – která nabyla konečné podoby na poli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v říjnu 2015. V říjnu 2015 byla na poli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj přijata finální podoba projektu zaměřeného proti rozkladu základu daně a přesunu zisků mimo místo, kde vznikají (v angličtině Base Erosion and Profit Shifting). Tato skutečnost sama o sobě představovala překvapení, neboť téměř nikdo nebyl natolik optimistický, aby předpokládal, že OECD zvládne finalizovat svůj návrh ve lhůtě, kterou si sama určila. Rychlost, s jakou bylo postupováno, ukazuje, o jak prioritní téma se pro světové politiky jedná.

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Tématu se věnujeme v článku Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv JUDr. Evy Janečkové.

Pokračujeme v seriálu na téma manažerského účetnictví a přibližujeme formy smlouvy o zprostředkování a novinky ve zdravotním pojištění pro rok 2017.

Připomínáme, že zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nová právní úprava jednoduchého účetnictví, čímž byl napraven zvláštní právní stav, který umožňoval vybraným účetním jednotkám vést jednoduché účetnictví podle dřívějších, ale již neplatných právních předpisů. Dnem 1. 1. 2016 nabyla účinnosti také vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Více v článku Ing. Jiřího Vychopeně.

Ve výběru judikatury správních soudů se věnujeme daňovým dopadům neplatných a zaniklých pohledávek a závazků a možnými osudy pohledávek vůči finančním úřadům z pera Ing. Zdeňka Burdy v článku Nad judikaturou související se zánikem pohledávek a právně neplatnými pohledávkami.

Aktuálně