Tematická rekapitulace časopisu Daně a právo v praxi za rok 2016

Datum vydání: 30. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Rok 2016 byl plný daňových novinek a jejich přehled v podobě jednotlivých článků naleznete v rekapitulaci, kterou jsme pro vás přichystali.

Související informace z portálu DAUC.cz

Všechny uvedené články naleznete v odborném Obsahu portálu v sekci Odborné články. Pro jednodušší vyhledávání použijte filtrování dle oblasti (účetnictví) a roku (2016).

 

REKAPITULACE - Tematický obsah ročníku 2016

Poznámka redakce: Číslo uvedené před lomítkem označuje číslo vydání, číslo za lomítkem stranu v daném vydání.

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Novinky v zákoně o daních z příjmů

Matěj Nešleha                                                    1/2

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015

Ing. Jiří Vychopeň                                             2/7

 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015

Ing. Martin Děrgel                                              2/17

 

Studující vyživované dítě – uplatnit daňové zvýhodnění či nikoli?

Matěj Nešleha                                    2/28

 

Zdaňování příjmů ze zahraničí

Ing. Martin Děrgel                                              3/4

 

Rozdílné podmínky daňového řešení nájmu a finančního leasingu

Ing. Ivan Macháček                                         3/11

 

Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb

Matěj Nešleha                                                    3/17

 

Vyplácení podílu na zisku fyzickým osobám

Ing. Lenka Zachardová                                   3/21

 

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti

Ing. Milena Otavová, Ph.D.                                             4/5

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2016

Ing. Ivan Macháček                                         5/2

 

Rezervy – daňový a účetní pohled

Ing. Martin Děrgel                                              5/7

 

Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů

Ing. Otakar Machala                                        6/15

 

Daňové řešení porušení podmínek životního pojištění

Ing. Ivan Macháček                                         6/24

 

K plánované novele daňových zákonů

Mgr. Vítězslav Kozák                                                       6/28

 

Zdaňování příjmů z nezávislých činností

Ing. Milena Otavová, Ph.D.                                             7-8/2

 

Ceny a oceňování z daňového pohledu

Ing. Petr Kout, CSc.                                           7-8/10

 

Dědictví, odkaz, darování pro případ smrti a daň z příjmů

Ing. Ivan Macháček                                         7-8/16

 

Paušální výdaj na dopravu

Ing. Jiří Vychopeň                                             7-8/23

 

Benefity zaměřené na využití volného času zaměstnance

Ing. Ivan Macháček                                         9/6

 

Daňová evidence pro účely daně z příjmů fyzických osob

Ing. Jiří Vychopeň                                             9/9

 

Malá úvaha nad vztahem daňově uznatelných a neuznatelných výdajů

Ing. Matěj Nešleha                                            9/16

 

Osvobozené příjmy a oznamovací povinnost

Ing. Ivan Macháček                                         10/14

 

Vybrané slevy na daních z příjmů ve zdaňovacím období roku 2016

Ing. Jiří Vychopeň                                             10/18

 

Kriticky k navrhovanému poslaneckému zásahu do stávajícího znění zákona o daních z příjmů

Mgr. Vítězslav Kozák                                       10/25

 

Vliv volby způsobu uplatňování výdajů OSVČ na jejich odvody do státního rozpočtu

Ing. Milena Otavová, Ph.D.                             10/28

 

Příjmy ze závislé činnosti – zálohy na daň a případy, kdy je povinnost podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování

Ing. Ivan Macháček                                                         11/20

 

Prodej osobního automobilu a daň z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček                                                         12/2

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Ing. Ladislav Pitner                                           2/33

 

Posouzení stáří pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení pro účely opravy výše daně na výstupu

Mgr. Lucie Holinková                                                      3/23

 

Aspekty DPH při zdaňování přepravy osob

Ing. Milena Otavová, Ph.D.                             3/27

 

Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH

Mgr. Hana Erbsová                                                          3/31

 

Zdanění nemovitých věcí z pohledu daně z přidané hodnoty

Matěj Nešleha                                                    4/10

 

Kontrolní hlášení v příkladech

Alexander Novák                                              5/14

 

Definice stavebního pozemku dle zákona o DPH – kdo k ní drží klíč?

Ing. Tomáš Brandejs, Ing. Michal Dušek                                     10/9

 

Obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2016

Ing. Jiří Vychopeň                                                             11/15

 

DAŇ SILNIČNÍ

Daňové přiznání k dani silniční pro rok 2015

JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM.                                       1/4

 

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016

JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM.                       12/7

 

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Příplatek mimo základní kapitál z pohledu daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Radek Novotný, Ing. Michal Dušek                                      1/9

 

Co nového přináší novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí?

JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM                        10/2

 

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER

Nová daň – daň z hazardních her

Ing. Martin Děrgel                                              11/7

 

DAŇOVÁ PRAXE

Ukončení podnikání fyzické osoby v daňových souvislostech

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.                                    1/15

 

Nad povinností správce daně zachovávat mlčenlivost a k úvahám o možnosti jejího dalšího prolomení

Mgr. Petr Taranda                                                             1/20

 

Neúčinnost alias neplatnost doručení do datové schránky

Tereza Drábková                                                              4/14

 

Tichá společnost (tiché společenství) a související daňová problematika

Ing. Libor Novotný                                            4/18

 

Společnost (sdružení) a související účetní a daňová problematika

Ing. Libor Novotný                                            5/16

 

Možnosti elektronického doručování ve správním řízení

Mgr. Tereza Drábková                                                     5/22

 

Podíl na zisku společnosti s r. o. – právní, účetní a daňový pohled

Ing. Jiří Vychopeň                              9/20

 

Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Ing. Dana Trezziová                                         9/24

 

Uchovávání dokladů daňovými subjekty

Ing. Pavel Matějka                                            10/32

 

K elektronickému doručování

Mgr. Bc. Iveta Sviráková                                 12/11

 

Složená daňová kvóta České republiky v kontextu vývoje průměrných hodnot členských států Evropské unie

Ing. Jarmila Rybová                                                         12/18

 

BEPS přichází do České republiky – jsme připraveni?

Martin Koldinský, Petr Tomeš                                                        12/22

 

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ

Smlouva s Lichtenštejnskem

Ing. Pavel Kyselák                                             4/23

 

Daňové odvody zaměstnance v zemích OECD

Petr Gola                                                              5/33

 

Jak vysoké jsou mzdy v Německu?

Petr Gola                                              6/32

 

EXPERTNÍ PŘÍSPĚVEK

Úroky z nadměrných odpočtů – nový krok SDEU…

Ing. Tomáš Brandejs                                                        2/2

 

Daňové penále a zásada „ne bis in idem“

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., JUDr. František Púry, Ph.D.                          4/2

 

Vybrané ústavněprávní aspekty daní a jejich uchopení v judikatuře a praxi                                                  

Mgr. Michal Tuláček                                                        6/2

 

Kam směřuje institut zneužití práva?

Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.                                          9/2

 

Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury

Ing. Filip Šimeček                                              11/2

 

CESTOVNÍ NÁHRADY

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2016

JUDr. Marie Salačová                                       2/37

 

Chyby při poskytování cestovních náhrad

JUDr. Marie Salačová                                       6/34

 

PODNIKÁNÍ

K předávání osobních údajů zaměstnanců jinému subjektu za účelem vypracování návrhů smluv

JUDr. Eva Janečková                                                                       1/24

 

Likvidace versus konkurs společnosti s ručením omezeným

Ing. Martin Děrgel                                              4/27

 

K živnostenskému podnikání

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.                         5/35

 

Rodinný závod v českém právním systému              

Ing. Libor Novotný                                                           7-8/34

 

Odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

JUDr. Eva Janečková                                                       7-8/40

 

Jak zlepšit podmínky pro drobné podnikání v ČR…?

Mgr. Petr Taranda                                                             7-8/49

 

CLO

Ing. Lenka Sabelová

Celní kontroly – celní hodnota (2. část)        4/35

Celní kontroly – zařazování zboží o kombinované nomenklatury (1. část)                       5/27

Celní kontroly – zařazování zboží do kombinované nomenklatury (2. část)     6/39

 

PRÁVO

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.                                      

Veřejné zakázky (2. část)                 1/26

Ke smlouvě o obchodním zastoupení                          2/40

K uzavírání smluv                             3/38      

K přípravě a provádění díla                            11/31

Smlouva o zprostředkování                            12/24

 

Vhled do problematiky zajišťovacího účetnictví

Jiří Strouhal                                         1/34

 

K plánovanému prolomení daňové mlčenlivosti v trestním řádu

Mgr. Vítězslav Kozák                                       3/35

 

Právo stavby

Martina Šotníková, Jana Vejrová                                 6/36

 

Nový druh závodu – rodinný závod

prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Ing. Eva Vincencová                7-8/28

 

Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

JUDr. Eva Janečková                                                                       7-8/32

 

Vybraná problematika smluvního práva v novém občanském zákoníku

Ing. Libor Novotný                                                           9/33

 

Zánik závazků v novém občanském zákoníku

Ing. Libor Novotný                                            11/25

 

Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

JUDr. Eva Janečková                                       12/27

 

PRACOVNÍ PRÁVO

Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance potřebných pro výkon práce

JUDr. Marie Salačová                                                      11/45

 

ÚČETNICTVÍ

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Audit                     7-8/42   

Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce (1. část)    9/26

Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce (2. část)                   10/40

 

Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce (3. část)

Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.                                               12/30

 

Jednoduché účetnictví

Ing. Jiří Vychopeň                                             12/36

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ing. Antonín Daněk

Přehledy a zálohy osob samostatně výdělečně činných po 1. 1. 2016                                 1/37

Zákaz výpovědi v pracovním právu z pohledu zdravotního pojištění                 2/45

Evropská unie – vyslaní pracovníci a zdravotní pojištění                                      4/40

Neplacené volno v souvislostech                                   5/44

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění                                           6/46

Subjektivní a objektivní lhůty ve zdravotním pojištění                           7-8/56                  

Ohlašovna a doručování písemností ve zdravotním pojištění                               9/40

Odlišnosti dohod v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2016        10/44

Zvýšení důchodů a zdravotní pojištění        11/47

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1. 1. 2017    12/41    

 

JUDIKATURA

Ing. Zdeněk Burda

Reklama a reprezentace v judikatuře                           1/39

Odečitatelná položka na výzkum a vývoj v judikatuře správních soudů                           2/47

Posečkání daně v judikatuře správních soudů           3/47                                      

Věděl nebo vědět mohl – výběr z judikatury                              4/42                                      

Zneužití práva v procesní oblasti                   5/47                                      

Nad judikaturou k zahájení daňové kontroly                                            6/49                                                                     

Omluvenky a jejich dopad na daňové řízení                              7-8/63                                                  

Nad judikaturou řešící zákonný průběh daňové kontroly                       9/45                                                     

Přeplatky na dani v judikatuře správních soudů                                       10/47                                                   

Úroky ze zaviněného jednání správce daně                                11/50

Nad judikaturou související se zánikem pohledávek a právně neplatnými pohledávkami                            12/48    

 

Penále podle daňového řádu jako trestní obvinění v krátkém zamyšlení

Mgr. Petr Taranda                                             3/43

 

Zastupování v daňovém řízení optikou Nejvyššího správního soudu

Matěj Nešleha                                    7-8/59

 

Uzavření pracovněprávního vztahu mezi statutárním orgánem a společností

JUDr. Eva Janečková                                                                       9/43

 

AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský                                                       

Zánik práva na úrok z přeplatku                    1/48

Zohlednění repliky u soudních řízení                            1/49

Přechod na pomůcky u nepodání dodatečného daňového tvrzení                       1/49

Pomůcky                                             1/49

Přechod na pomůcky u nepodání řádného daňového tvrzení                1/49

Odkladný účinek kasační stížnosti a žaloby                               1/50

Dokazování u podvodů na DPH                    1/50

Daňová uznatelnost nákladů                          1/51

Vysvětlení a svědecká výpověď                    1/51

Změna výkladu zákona                   1/52

Penále jako trest                 2/56

Prověřování partnerů při dodání do jiného členského státu                    3/56

Stížnost v daňovém řízení                               4/52

Zajišťovací příkaz (důvodná obava)                                           4/52

Stanovení daně pomůckami                           4/53

Vleklý postup k odstranění pochybností jako nezákonnost    4/53

Opravy zřejmých nesprávností                                      4/53

Automatické stanovení penále?                     4/54

Námitky jako opravný prostředek                 4/54

K charakteru svědeckých výpovědí                              4/54

Dopady trestněprávního charakteru penále I.                            4/55

Existence daňové povinnosti u zajišťovacích příkazů                             4/55

Dopady trestněprávního charakteru penále II.                          4/55

Rozsah daňové kontroly po POPu                 4/56

Nekontaktní či neexistující dodavatel                          5/56

Povinnost důkazní v návrhu na obnovu                      5/56

Prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti                          5/56

Rozsah přezkumu obnoveného řízení                          7-8/72

Obiter dictum                      7-8/72

Pravdivost svědecké výpovědi                       7-8/72

Kdy nelze žalovat nezákonný zásah             9/54

Vrácení poplatků za opětovné kasační stížnosti                       9/54

Soudní poplatek a povinnost advokáta                       9/55

Prokazování knihy jízd                                    9/55

Úrok ze zadržených odpočtů                          9/55

Vyčerpání ochrany před nečinností před podáním nečinnostní žaloby                               9/56

Ručení příjemce zdanitelného plnění                                           9/56

Předkládání nových důkazů v řízení o kasační stížnosti                         9/56

Lhůta pro podání zásahové žaloby                              10/56

Nekonkrétní výzva k odstranění pochybností                           10/56

Úrok ze zadržených odpočtů před rozšířeným senátem                                          12/55

Rozhodnutí o určení dne, od kterého nastávají účinky změny místní příslušnosti správce daně                  12/55

Opakování svědecké výpovědi                      12/55

Seznámení se s podklady                                12/55

Napravování chyb v odvolacím řízení                        12/56

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání                    12/56

 

 

 

Aktuálně