Vydané a schválené pokyny, zákony a vyhlášky pro daňovou a účetní praxi

Datum vydání: 20. 1. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám stručný souhrn toho nejdůležitějšího, co bylo vydáno ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv či na stránkách Finanční správy ČR v předchozích týdnech. Vybrané právní předpisy naleznete i na stránce odborného Obsahu / Legislativa na portálu DAUC | Vše pro daňaře a účetní.

Za měsíc prosinec 2016 a leden 2017 vyšly další novely právních předpisů, pokyny a směrnice Evropské unie, které se dotýkají oblasti daní a účetnictví. Vybraný souhrn uvádíme níže včetně stručného komentáře Mgr. Ondřeje Drába, daňového poradce.

Některé z uvedených naleznete také v sekci OBSAH / LEGISLATIVA na portálu DAUC | Vše pro daňaře a účetní

 

 1. Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) a vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 298/2014 Sb.)

Novela vyhlášky, kterou se stanoví ceny zemědělských pozemků pro účely stanovení základu daně z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Účinnost:       od 1. ledna 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 432/2016)

 

 1. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Vyhláška pro rok 2017 zvyšuje sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel a sazby stravného a naopak snižuje průměrnou cenu pohonných hmot, ze které se vychází při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu pohonných hmot.

Účinnost:       od 1. ledna 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 440/2016)

 

 1. Novela technické vyhlášky o účetních záznamech

Dotčené předpisy: technická vyhláška o účetních záznamech (č. 383/2009 Sb.)

Novela vyhlášky upravující předávání účetních záznamů subjekty veřejného práva do centrálního systému účetních informací státu.

Účinnost:       od 1. ledna 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 447/2016)

 

 1. Vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016
  pro účely zákona o zaměstnanosti

Dotčené předpisy: zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.)

Vyhlášená průměrná mzda je rozhodná mimo jiné pro výpočet výše odvodu zaměstnavatelů do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat postižené občany.

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 448/2016)

 

 1. Novela zákona o spotřebních daních

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)

Postupná novelizace právní úpravy vracení spotřební daně z tzv. zelené nafty, ke které má dojít od 1. března 2017 s dalšími změnami k 1. červenci 2017 a k 1. lednu 2019.

Účinnost:       od 1. března 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 453/2016)

 

 1. Novela zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela přináší zejména úpravu daňového režimu výsluhových dávek a příspěvků vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů.

Účinnost:       od 1. ledna 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 454/2016)

 

 1. Novela zákona o korporacích

Dotčené předpisy: zákon o korporacích (č. 90/2012 Sb.)

Novela zákona o korporacích přináší změny úpravy dozorčí rady akciových společností s více než 500 zaměstnanci.

Účinnost:       od 14. ledna 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 458/2016)

 

 1. Novela zákona o účetnictví

Dotčené předpisy: zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)

Novela zákona o účetnictví přináší zejména úpravy účtování podnikových přeměn a zavádí novou úpravu uvádění tzv. nefinančních informací v účetní závěrce vybraných účetních jednotek.

Účinnost:       od 1. ledna 2017 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 462/2016)

 

 1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky sděluje, že výpověď smlouvy o zdanění příjmů z úspor s Curaçaem publikovaná pod č. 44/2016 Sb.m.s. není podle informace z nizozemské strany platná a smlouva se tedy provádí i po 31. prosinci 2016.

Platnost:         N/A (publikováno 30. prosince 2016) (Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 68/2016)

 

 1. Upozornění k tiskopisům 2016

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace k tiskopisům, na nichž lze za rok 2016 podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Účinnost:       N/A (informace publikována 28. listopadu 2016) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Informace k tiskopisům pro závislou činnost za zdaňovací období 2016

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Přehled tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016, u kterých došlo ke změně.

Účinnost:       N/A (informace publikována 5. prosince 2016) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce.

Účinnost:       N/A (formulář publikován 20. prosince 2016) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň.

Účinnost:       N/A (formulář publikován 20. prosince 2016) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší stručnou informaci k nejvýznamnějším změnám daně z příjmů fyzických osob a ke druhé fázi zavedení elektronické evidence tržeb.

Účinnost:       N/A (informace publikována 20. prosince 2016) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o možnosti zažádat o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem namísto daňové složenky.

Účinnost:       N/A (informace publikována 4. ledna 2017) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 1. Pokyn GFŘ-D-31 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Pokyn přináší jednotné kurzy cizích měn pro rok 2016, které jsou až na některé výjimky závazné pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a ani na základě svého uvážení neuplatňují směnné kurzy dle zákona o účetnictví.

Účinnost:       N/A (informace publikována 5. ledna 2017) (Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE
 

 1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení přináší nový mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) č. 9 Finanční nástroje a současně novelizuje řadu mezinárodních účetních standardů (IAS), mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), interpretací Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) a interpretací Stálého výboru pro interpretace účetních standardů (SIC) a současně ruší interpretaci Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) 9 Přehodnocení vložených derivátů.

Platnost:         od 19. prosince 2016 (Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 323 pod č. 2016/2067)

 

 

Aktuálně