Daň z přidané hodnoty v nájemních vztazích v roce 2021

Vydáno: 13 minut čtení

Příspěvek si klade za cíl podrobněji seznámit čtenáře s některými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), zejména s ohledem na ustanovení nově účinná od 1. 1. 2021, a dále také s některými úskalími při zdaňování pronájmu vybraných nemovitých věcí ve vazbě i na provedené opravy či technická zhodnocení. I když se mnohdy zdá, že slova zákona jsou jednoznačná, realita může být (a také zpravidla je) jiná a přináší mnohdy spousty otázek.

Daň z přidané hodnoty v nájemních vztazích v roce 2021
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 - Rödl & Partner Tax, k. s.
 
Úvod
Domnívám se, že problematika pronájmu nemovitých věcí z hlediska DPH je již vcelku ustálená, nicméně stále se lze setkat s několika možnými otazníky, na které bych rád upozornil.
Pro účely DPH jsou nemovitými věcmi ve smyslu § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), chápány pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a také práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných1), na rozdíl od inženýrských sítí.2)
Místo plnění se u nájmu nemovité věci řídí podle místa, kde se nemovitá věc, k níž se tyto služby vztahují, nachází, tj. při umístění v tuzemsku je vždy posuzováno z hlediska uplatnění DPH podle ZDPH platného pro Českou republiku.
Zákon o DPH považuje nájemní vztah za závazek pronajímatele přenechat nájemci věc k dočasnému užívání, p&