DPH na konci roku 2017

Vydáno: 24 minut čtení

V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku vznikají řadě plátců povinnosti související s uplatňováním nároku na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ). V tomto posledním zdaňovacím období je již dlouhodobě uloženo plátcům daně, kteří mají povinnost krátit nárok na odpočet daně podle § 76, vypočítat v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku roční koeficient a s jeho využitím provést roční vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění. V daňovém přiznání je třeba provést také případnou opravu odpočtu daně, který plátce uplatnil v průběhu kalendářního roku v poměrné výši podle § 75 ZDPH .

DPH na konci roku 2017
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
V posledním zdaňovacím období vzniká plátci také povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78. Úprava odpočtu se vztahuje k odpočtu daně, který byl uplatněn při pořízení dlouhodobého majetku, pokud v průběhu kalendářního roku dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Novelou zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, byly s účinností od 1. 7. 2017 provedeny v pravidlech pro uplatňování odpočtu dílčí změny, ale pravidla pro aplikaci výše uvedených postupů, které plátci provádějí v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, se nezměnila.
V následujícím článku jsou nejprve stručně aktuálně platná základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně. Návazně jsou s využitím příkladů vysvětleny postupy plátců při uplatňování nároku na odpočet daně ve zkrácené výši a výpočet ročního koeficientu včetně ročního vypořádání na konci roku 2017, pravidla pro opravu odpočtu daně podle § 75 a úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH v posledním zdaňovacím období roku 2017.
 
Základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně
Novelou zákona o DPH, která nabyla účinnosti od 1. 7. 2017, se základní pravidla pro uplatňování odpočtu daně stanovená v § 72 ZDPH nezměnila. Podle § 72 odst. 1 je oprávněn uplatnit odpočet daně pouze plátce, a to u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro vyjmenované účely, tj. zejména pro uskutečňování svých zdanitelných plnění, osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně, pro plnění s místem plnění mimo tuzemsko, u nichž by měl plátce nárok na odpočet, pokud by se uskutečnila v tuzemsku a pro další vyjmenované účely. Z § 72 odst. 2 prakticky vyplývá obecná zásada, podle níž chybně uvedená daň na dokladu nezakládá nárok na odpočet daně, protože daní na vstupu se podle tohoto odstavce chápe výhradně daň, která byla stanovena podle ZDPH. V návaznosti na to je v § 73 odst. 6 potvrzeno, že převýší-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, kte