Bezúplatné příjmy z titulu darů z pohledu fyzických osob

Vydáno: 14 minut čtení

V tomto příspěvku se budu blíže zabývat problematikou bezúplatných příjmů z pohledu aktuální právní úpravy, jak je vymezena v zákoně č. 586/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a to z pohledu poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami. Na úvod je potřeba připomenout, že od roku 2014 jsou bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů, nikoliv daně dědické a darovací, jako tomu bylo do konce roku 2013. Bezúplatnými příjmy se rozumí příjmy z titulu darování, dědění, majetkového práva nebo jiného majetkového prospěchu.

Bezúplatné příjmy z titulu darů z pohledu fyzických osob
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Obecně platí, že podle § 3 odst. 2 ZDP se příjmem rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou s tím, že co je předmětem daně z příjmů fyzických osob vymezuje § 3 odst. 1 ZDP. Při samotném posuzování je ale třeba nejdříve určit, zda konkrétní plnění je vůbec příjmem ve smyslu § 3 ZDP. Pokud však příslušná transakce vůbec příjmem není, znamená to, že z daňového hlediska již není nutné žádné další posuzování.
Při samotném daňovém posuzování je tedy nutné nejdříve rozhodnout, zda je příslušný bezúplatný příjem předmětem daně z příjmů, a pokud je předmětem daně, zda není od daně z příjmů osvobozen. V případě fyzických osob je osvobození bezúplatných příjmů vymezeno zejména v § 4a ZDP. Vzhledem k tomu, že v případě fyzických osob je osvobození bezúplatných příjmů široké, je nutné upozornit také v této souvislosti na úpravu § 38v ZDP, která obsahuje povinnost oznámit osvobozené příjmy, pokud jejich hodnota přesahuje 5 000 000 Kč.
Nejdříve se zaměřme na v praxi asi nejfrekventovanější problematiku, a to oblast darů. V souvislosti s úpravou § 4a ZDP je nutné upozornit na písm. g) tohoto ustanovení, podle kterého jsou osvobozeny bezúplatné příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samo