Zahraniční firma se stálou provozovnou v ČR

Vydáno: 24 minut čtení

Pojem „stálá provozovna“ je výhradně daňovým termínem a byl zaveden za účelem účinného zdanění zisků z podnikání nerezidentů. Stálou provozovnou může být přitom nejen „fyzicky stálá“ stavba, např. továrna, kancelář, dílna, ordinace, v níž nerezident v Česku působí, ale také dlouhodobě „časově stálé“ vykonávání služeb nerezidenta v České republice. Díky této umělé daňové konstrukci lze pak příjmy stálých provozoven, které jsou po právní stránce stále příjmy nerezidentů, zdanit ve státě umístění příslušné stálé provozovny. Což je opodstatněné tím, že stálé provozovny obecně využívají veřejných služeb financovaných z daní právě státu jejich umístění. Asi je vhodné předeslat, že stálou provozovnu v ČR mají jen nerezidenti alias zahraniční podnikatelé.

Zahraniční firma se stálou provozovnou v ČR
Ing.
Martin
Děrgel
je daňovým poradcem
 
Druhy stálých provozoven
Daňovým nerezidentem Česka jsou až na malé výjimky právnické osoby, které u nás nemají sídlo a fyzické osoby, které na našem území nemají bydliště ani se zde obvykle nezdržují (alespoň 183 dnů v roce). V případě střetu splnění podmínek daňové rezidence ve dvou státech, což hrozí u fyzických osob, je rezidence jednoznačně určena na základě dalších kritérií příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi dotčenými státy. A to zpravidla ve prospěch státu, k němuž má dotyčná osoba užší osobní a hospodářské vztahy - středisko životních zájmů. Není-li takováto smlouva uzavřena, pak může být osoba považována za rezidenta více zemí.
U daňového rezidenta ČR jsou předmětem české daně z příjmů veškeré příjmy, ať už mají svůj zdroj v tuzemsku nebo v zahraničí. Přitom
a priori
nezáleží na tom, zda příjmy byly v cizině zdaněny nebo ne, hrozbě dvojího (opakovaného) zdanění čelí opět smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud ji má Česko uzavřenou se státem daného zdroje příjmu. Proti tomu u nerezidentů ČR podléhají české dani z příjmů jen příjmy plynoucí ze zdrojů na našem území uvedené v § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Nepřekvapí, že zde najdeme zejména příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny umístěné na našem území. V souladu s § 22 odst. 2 ZDP rozlišujeme pět typů stálých provozoven („SP“):
1.
kamenná (nebo také skutečná či pevná), kdy se již nezkoumají další podmínky, určujícím znakem je relativní trvalost místa výkonu činnosti (např. továrna, dílna, kancelář, lom);
2.
staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů, kdy je nutné naplnit současně tři podmínky:
-
časovou (doba trvání přes 6 měsíců v jakémkoli období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích),
-
věcnou (dodávka uceleného stavebního díla, stavební nebo technologické části),
-
místní (každý samostatný stavební projekt se hodnotí samostatně);
3.
poskytování ostatních služeb, kdy je nutné splnit dvě podmínky:
-
časovou (doba trvání přes 6 měsíců v jakémkoli období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích),
-
věcnou (služb