Kulturní a sportovní služby z pohledu DPH

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na problematiku kulturních a sportovních služeb poskytovaných neziskovými subjekty z pohledu DPH, a tedy úpravy zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “).

Kulturní a sportovní služby z pohledu DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Kulturní služby
Nejdříve začněme kulturními službami. Jak vyplývá z § 61 písm. e) ZDPH, osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně je poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce související krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury ČR, nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Podmínkou osvobození je tedy v tomto případě skutečnost, že službu dodává přesně vymezený okruh osob, kterými jsou převážně neziskové subjekty. Jedná se o takové případy jako je provozování divadel, muzeí, galerií, pořádání festivalů atd. Kulturní služby jsou vymezeny v CZ-CPA v oddílech 90–93, určité vymezení kulturních služeb lze nalézt i ve Směrnici Rady o společném systému DPH, ale zde je nejasně vymezené to, co je možné jako kulturní služby osvobodit od daně. V souladu s výše uvedeným je ale možné konstatovat, že se jedná o služby divadel, kin, koncertních síní, muzeí, knihoven, veřejných parků, botanických a zoologických zahrad, naučných výstav a činností ve veřejném zájmu majících sociální, kulturní a výchovnou povahu (tento výčet byl obsažen v původním návrhu Šesté směrnice o DPH, která předcházela současné směrnici).
Příklad 1
Příspěvková organizace zřízená krajem provozuje divadlo, které pořádá divadelní představení, vstupné činí 350 Kč. V tomto případě budou splněny všechny podmínky pro uplatnění osvobození podle § 61 písm. e) ZDPH, jedna se o poskytnutí kulturní služby neziskovou právnickou osobou.
Toto divadlo také prodává divadelní program a informační materiály k jednotlivým představením. I v tomto případě se jedná o plnění osvobozené od daně v souladu s § 61 písm. e) ZDPH, jedná se o dodání zboží úzce související s poskytováním kulturní služby příspěvkovou organizací.
Obecně p