Dyslektický kroužek

Vydáno: 7 minut čtení

Učitelka, která vystudovala speciální pedagogiku, vede dyslektický kroužek na první stupni ZŠ na doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Jedná se o hodinu týdně. Má být tato hodina součástí úvazku? Škola nemá dyslektické třídy.

Dyslektický kroužek
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová,
ID 17648
Odpověď:
V případě, že paní učitelka vede dyslektický kroužek na základě doporučení PPP, jedná se o poskytování podpůrného opatření v souladu s § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška