Dyslektický kroužek

Vydáno: 7 minut čtení

Učitelka, která vystudovala speciální pedagogiku, vede dyslektický kroužek na první stupni ZŠ na doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Jedná se o hodinu týdně. Má být tato hodina součástí úvazku? Škola nemá dyslektické třídy.

Dyslektický kroužek
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová,
ID 17648
Odpověď:
V případě, že paní učitelka vede dyslektický kroužek na základě doporučení PPP, jedná se o poskytování podpůrného opatření v souladu s § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška 27/2016 Sb.).
V dotazu není uvedeno, o který konkrétní druh podpůrného opatření se jedná a o který stupeň podpory se jedná. Lze však předpokládat, že se bude jednat o podpůrné opatření v podobě intervence, která spočívá v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče nebo v zajištění pedagogické intervence v souladu s přílohou 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jinými slovy, lze předpokládat, že „dyslektický kroužek“ má podobu předmětu speciálně pedagogické péče nebo pedagogické intervence. Pro úplnost jsou dále uvedeny případy intervence ve druhém až pátém stupni podpory.
 I-----------I---------------------------------I------------------------------I I      I Předmět speciálně pedagogické I  Pedagogická intervence   I I      I       péče        I               I I-----------I---------------------------------I------------------------------I I 2. stupeň I Předmět speciálně pedagogické  I Pedagogická intervence    I I      I péče je zajišťován       I slouží zejména k podpoře   I I      I pedagogickými pracovníky školy I vzdělávání žáka ve      I I      I s rozšířenou kompetencí pro   I vyučovacích předmětech, kde I I      I oblast speciální pedagogiky,  I je třeba posílit jeho    I I      I speciálními pedagogy školy nebo I vzdělávání, případně ke   I I      I školského poradenského zařízení I kompenzaci nedostatečné   I I      I při dodržení nejvyššího počtu  I domácí přípravy na výuku.  I I      I povinných vyučovacích hodin,  I Současně je možné využít   I I      I přičemž je zaměřen ve druhém  I tuto dotaci pro práci s   I I      I stupni na nápravy např. v    I třídou nebo skupinou žáků.  I I      I oblasti logopedických obtíží,  I               I I      I řečové výchovy, specifických  I               I I      I poruch učení, rozvoj      I               I I      I grafomotorických dovedností,  I               I I      I rozvoj vizuálně percepčních   I               I I      I dovedností, zdravotní tělesné  I               I I      I výchovy, na nácvik sociální   I               I I      I komunikace.           I               I I-----------I---------------------------------I------------------------------I I 3. stupeň I Předmět speciálně pedagogické  I Pedagogická intervence    I I      I péče je zajišťován pedagogy   I slouží zejména k podpoře   I I      I školy s rozšířenou kompetencí  I vzdělávání žáka ve      I I      I pro oblast speciální      I vyučovacích předmětech, kde I I      I pedagogiky, speciálními     I je třeba posílit vzdělávání I I      I pedagogy školy nebo školského  I žáka, případně ke kompenzaci I I      I poradenského zařízení při    I nedostatečné domácí přípravy I I      I dodržení nejvyššího počtu    I na výuku. Současně je možné I I      I povinných vyučovacích hodin.  I využít tuto dotaci pro práci I I      I Zahrnuje předměty speciálně   I s třídou nebo skupinou žáků. I I      I pedagogické péče uvedené ve   I               I I      I druhém stupni podpůrných    I               I I      I opatření, doplněné např. o   I               I I      I zrakovou stimulaci, 
bazální
I I I I stimulaci u žáků s mentálním I I I I postižením, práci s optickými I I I I pomůckami, logopedickou péči; u I I I I žáků, kteří nemohou vnímat řeč I I I I sluchem, se věnuje rozvíjení I I I I sluchového vnímání, odezírání, I I I I rozumění mluvené řeči a její I I I I produkci, českému znakovému I I I I jazyku, dále se věnuje I I I I prostorové orientaci, případně I I I I dalším oblastem speciálně I I I I pedagogické péče. I I I-----------I---------------------------------I------------------------------I I 4. stupeň I Předmět speciálně pedagogické I Pedagogická intervence I I I péče je zajišťován pedagogy I slouží zejména k podpoře I I I školy s rozšířenou kompetencí I vzdělávání žáka ve I I I pro oblast speciální I vyučovacích předmětech, kde I I I pedagogiky, speciálními I je třeba posílit vzdělávání I I I pedagogy školy nebo školského I žáka. Současně je možné I I I poradenského zařízení, při I využít tuto dotaci pro práci I I I dodržení nejvyššího počtu I se třídou nebo skupinou I I I povinných vyučovacích hodin I žáků, pro práci v oblasti I I I (včetně disponibilních), I nácviku sebeobsluhy a pro I I I přičemž je zaměřen na oblasti I zlepšení komunikačních I I I předmětů speciálně pedagogické I schopností a praktických I I I péče uvedené ve druhém i třetím I činností žáka. I I I stupni podpůrných opatření a I I I I dále na český znakový jazyk, I I I I prostředky alternativní nebo I I I I augmentativní komunikace, na I I I I prostorovou orientaci, na I I I I samostatný pohyb zrakově I I I I postižených, na práci s I I I I optickými pomůckami, na I I I I Braillovo písmo, na
bazální
I I I I stimulaci u žáků s I I I I kombinovanými vadami, případně I I I I vychází z dalších obtíží žáků, I I I I které vyplývají z charakteru I I I I jejich zdravotních obtíží. I I I-----------I---------------------------------I------------------------------I I 5. stupeň I Předmět speciálně pedagogické I Pedagogická intervence I I I péče je zajišťován I slouží zejména k podpoře I I I pedagogickými pracovníky školy I vzdělávání žáka ve I I I s rozšířenou kompetencí pro I vyučovacích předmětech, kde I I I oblast speciální pedagogiky, I je snaha posílit vzdělávání I I I speciálními pedagogy školy nebo I žáka. Vždy se respektuje i I I I školského poradenského zařízení I potřeba odpočinku a změny I I I při dodržení nejvyššího počtu I činností u žáka. Současně je I I I povinných vyučovacích hodin; je I možné využít tuto dotaci pro I I I zaměřen na nápravy, které I práci se třídou nebo I I I vyplývají z charakteru I skupinou žáků, pro práci v I I I zdravotních a jiných obtíží I oblasti nácviku sebeobsluhy I I I žáků. Zahrnuje předměty I a pro zlepšení komunikačních I I I speciálně pedagogické péče I schopností a praktických I I I uváděné ve čtvrtém stupni I dovedností žáka. I I I podpory, případně ve třetím I I I I nebo druhém stupni podpory. I I I-----------I---------------------------------I------------------------------I
Z uvedené právní úpravy plyne, že se vždy jedná o přímé působení na žáka, kterým se uskutečňuje výchova a vzdělávání (viz § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění), tj. o výkon přímé pedagogické činnosti. Uvedený výkon přímé pedagogické činnosti (v rozsahu doporučeném školským poradenským zařízením) se zahrnuje do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka.