Technické zhodnocení v roce 2016

Vydáno: 15 minut čtení

Problematika technického zhodnocení je i nadále poměrně obtížnou a složitou záležitostí jak z daňového pohledu, tak i z účetního pohledu. V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na oblast technického zhodnocení zejména u vybraných účetních jednotek, protože pro rok 2016 došlo v této oblasti k určitým změnám. Z pohledu praxe potom platí, že technické zhodnocení se řeší zejména ke konci účetního období, teď je tedy ten správný čas si aktuální úpravu připomenout.

Technické zhodnocení v roce 2016
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Zaměříme se tedy na vybrané účetní jednotky, tedy jednotky účtující v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“). Vymezení technického zhodnocení je přímo obsaženo v § 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. s tím, že technickým zhodnocením se rozumějí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. Poslední věta byla do vyhlášky č. 410/2009 Sb. doplněna s účinností od 1. 1. 2016 novelou této vyhlášky provedenou vyhláškou č. 369/2015 Sb. a mělo by z jejího znění být zřejmé, že se posuzuje jednotlivý dokončený zásah na jednotlivém majetku.
Lze tak konstatovat, že technické zhodnocení dlouhodobého majetku má tyto definiční z