Dotazy a odpovědi: Daňový řád

Vydáno: 9 minut čtení

Kdy poruší fyzická osoba povinnost mlčenlivosti při správě daní, resp. podmínky, za nichž je povinna tuto mlčenlivost dodržovat? Jinými slovy, kdy se dopustí fyzická osoba přestupku podle § 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ? Lze považovat za porušení této mlčenlivosti např. situaci, kdy úřednice obecního úřadu na veřejném zasedání zastupitelstva obce sdělí, že obdržela dotaz z finančního úřadu na pana X, jehož jméno uvede, a podotkne, že se jedná pravděpodobně o jeho daňové úniky? Poté, co s ní bylo zahájeno řízení o přestupku, tvrdí potenciální pachatelka, tedy úřednice, že nevykonává agendu správce daně a takové informace uvádět může.

JUDr.
Alena
Kohoutková
ODPOVĚĎ
Nejprve je třeba se vyjádřit k tomuto konkrétnímu dotazu. Nicméně asi nebude od věci se posléze zmínit o principech a celkové situaci mlčenlivosti při vybírání daní.
Jak je upravena sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti v § 246 zákona č. 280/2009 Sb.? Jedná se o sankci za porušení povinnosti při správě daní, která byla zařazena do přestupkového práva, přičemž skutková podstata je vymezena citovaným ustanovením tak, že přestupku se dopustí fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených daňovým zákonem tím, že tuto povinnost poruší. Jedná se