Stanovení výše pokuty ve správním řízení

Vydáno: 11 minut čtení

Ve správním řízení vždy dochází k okamžiku, kdy je nutné stanovit výši pokuty. Správní orgány často váhají, jak k této otázce přistoupit. Účastníci řízení často argumentují nízkými zisky, případně dokonce finančními ztrátami. Prakticky jakákoli výše pokuty jim připadá likvidační.

Stanovení výše pokuty ve správním řízení
JUDr.
Eva
Janečková
Proto se často objevují žádosti účastníků řízení o upuštění od potrestání. Často argumentují tím, že se jedná o první porušení a uložení pokuty není zapotřebí, neboť k nápravě stačilo projednání. Dalším argumentem bývá, že k porušení zákona sice došlo, nicméně bylo bagatelní a již došlo k nápravě vadného stavu. K tomu je třeba uvést, že zákony ve své většině existují pro ochranu právních vztahů. Dojde-li k porušení stanovených povinností a naplnění skutkové podstaty správního deliktu, obvykle tyto zákony neumožňují upustit od potrestání, a tak zhojit to, že právo bylo porušeno. Úprava vychází z toho, že sankce musí působit preventivně, ale tento účinek by byl úplně popřen, pokud by povinnost zaplatit uloženou sankci zanikla poté, co účastník řízení napraví důsledky svého závadného jednání. Náprava protiprávního stavu nemůže úplně zhojit to, že právo bylo porušeno.
Za této situace by mohlo docházet k opakovanému porušování povinnosti, aniž by byl delikvent motivován k nepřetržitému chování v souladu s právem a dochá