Zveřejňování listin s osobními údaji prostřednictvím elektronické úřední desky obce

Vydáno: 10 minut čtení

Správní řád 1) ukládá ve svém ustanovení § 26 odst. 1 všem správním orgánům povinnost zřídit nepřetržitě veřejně přístupnou úřední desku. Úřední deska, byť sama není ustanovením definována, je místem prohlášeným autoritativně správním řádem za místo určené k publikaci oznámení správního orgánu, a to v zásadě jakéhokoli druhu. Úřední deska však neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní také nezastupitelnou úlohu při doručování.2)

Zveřejňování listin s osobními údaji prostřednictvím elektronické úřední desky obce
JUDr.
Eva
Janečková
Na úřední desce se vyvěšují především písemnosti, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, doručuje-li se veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. Úřední deska ale slouží rovněž k vyvěšování řady dalších dokumentů podle zvláštních zákonů, přičemž tyto dokumenty se správním řízení nikterak nesouvisejí. Tak například na úřední desce obecního úřadu se povinně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, přičemž vyvěšení na úřední desce je podmínkou jejich platnosti. Problematika zveřejňování na úřední desce však může obcím činit značné problémy - jednak díky roztříštěnosti jednotlivých povinností týkajících se zveřejňování na úřední desce do mnoha právních předpisů, jednak díky rozdílným formulacím těchto povinností, kdy je nejprve nutno gramatickým výkladem analyzovat příslušné termíny jako zveřejnit, vyvěsit, vyrozumět či oznámit veřejnou vyhláškou apod. Z toho důvodu je také zároveň dosti obtížné podat jednoznačné stanovisko v této věci. Snah