Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob

Vydáno: 19 minut čtení
Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
V roce 2012 firma omylem zaúčtovala chybně částku vydané faktury (místo 50 000 Kč zaúčtovala 550 000 Kč), takže si nesprávně zvýšila daňový základ o 500 000 Kč. Je možné podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů snížit daňový základ v roce 2014, kdy byla provedena oprava v účetnictví nebo je nutné podat dodatečné daň. přiznání za rok 2012?
ODPOVĚĎ
Z časového hlediska chybně zaúčtované částky jak na straně výnosů, tak na straně nákladů je nutné pro daňové účely řešit pouze podáním dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období, se kterým věcně a časově souvisí, což výslovně uvádí § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP). Proto bude nutné podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období roku 2012.
Při tomto postupu bude naopak nutné uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 1 ZDP a výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví pro účely zjištění základu daně za rok 2014 o částku 500 000 Kč zvýšit. Tímto postupem tak bude v základu daně částka 500 000 Kč zcela eliminována. Jedná se nesporně o správné a spravedlivé řešení, jehož jedinou nevýhodou pro poplatníka je prodloužení běhu lhůty pro vyměření daně za zdaňovací období roku 2012. Tento režim se uplatní jak pro případy nesprávně zaúčtovaných výnosů, tak samozřejmě také pro položky nákladové. Nesprávnost, resp. nespravedlnost akceptování účetního zachycení nesprávného postupu by byla zřejmá v situaci, kdy by meziročně docházelo k úpravám sazeb daně, a to oběma směry. Při snižování sazeb daně z příjmů by byl v nevýhodě poplatník, naopak při jejich zvyšování by byl ve výhodném postavení.
V této souvislosti upozorňuji na
judikát
NSS čj. 4 Afs 32/20047-94, kterým byla zamítnuta kasační stížnost a potvrzen tak rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2003 čj. 38 Ca 3088/2002-66, který však řešil situaci, kdy bylo o výnosech, které nepochybně souvisely s rokem 1994, poprvé účtováno v roce 1998. Vzhledem k tomu, že tyto výnosy by nebyly nikdy zdaněny z důvodu chybného postupu poplatníka, který nebylo možné ani penalizovat, NSS jejich zdanění v roce 1998 označil za správné.