Odměna členům komisí a výborů

Vydáno: 4 minuty čtení

Žádám o upřesnění odměn členům komisí a výborů měst a obcí. Dočetla jsem se, že tito členové komisí a výborů jsou považováni za zaměstnance podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “), a musí být přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci. Není mi jasné, jak je to s rozhodnou částkou 2 500 Kč. Ta se vztahuje pouze na členy družstev bez pracovněprávního vztahu, zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti a dobrovolné pracovníky pečovatelské služby? Znamenalo by to tedy, že se pojistné odvede i z částky nižší nežli 2 500 Kč? Dále pak řeším odvod sociálního pojištění z těchto odměn, konzultovala jsem to se správou sociálního zabezpečení a tam mi bylo řečeno, že je rozhodující, zda byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti [§ 103 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZO“)]. V takovém případě by se sociální pojištění odvádělo z částky od 2 500 Kč a výše, a s tím by souviselo i přihlášení k dani. Pakliže by komisi nebo výboru výkon přenesené působnosti svěřen nebyl, pak by tato odměna odvodu sociálního pojištění ani přihlášení nepodléhala. U daně z příjmů mám celkem jasno. Do 5 000 Kč srážková daň, nad 5 000 Kč zálohová, pakliže půjde o zaměstnance našeho úřadu, budu danit společně s výplatou. Nejsem si jistá, jak správně postupovat při výpočtu zákonných odvodů z těchto odměn, a proto prosím o radu a upřesnění.

Odměna členům komisí a výborů
JUDr.
Marcela
Smutná
ID 10694
Odpověď:
Odměny za výkon funkce ve výboru či komisi obce patří mezi příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ve smyslu § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle § 6 odst. 10 písm. b) jsou funkčními požitky odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.
Podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je pojištěnec plátcem pojistného na zdravotní pojištění, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu (tím je ZDP). Odměna poskytovaná členu komise nebo výboru obce podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění bez ohledu na to, v jaké výši je poskytována. Započitatelný příjem 2 500 Kč se zohledňuje jen u osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 4, 5 a 6 uvedeného zákona.
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. Za zaměstnance se pro účely zákona rozumějí podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 16 členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle ZDP, a podle bodu 7 členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. Z hlediska placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je tedy třeba rozlišit, zda je člen výboru nebo člen komise současně členem zastupitelstva obce.
Podle § 5 písm. a) bodu 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou od 1.1.2012 účastni nemocenského pojištění členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle ZDP. Za členy kolektivního orgánu právnické osoby se pro účely nemocenského pojištění nepovažují členové zastupitelstva. Ti jsou účastni nemocenského pojištění podle § 5 písm. a) bodu 8 zákona.
Výbory zastupitelstva obce a komise rady obce (§ 117 až 122 ZO) nejsou orgánem obce s výjimkou těch případů, kdy jde o komisi, které byl svěřen výkon přenesené působnosti [starostou se souhlasem ředitele KÚ - podle § 103 odst. 4 písm. c) ZO]. Členové takové komise jsou účastni nemocenského pojištění a z jejich příjmu se odvádí pojistné na sociální pojištění, pokud odměna dosáhne výše započitatelného příjmu 2 500 Kč měsíčně. Orgánem obce jsou tzv. zvláštní orgány (§ 106 ZO) zřizované starostou na základě zvláštních zákonů (např. přestupková komise, komise sociálněprávní ochrany dětí). Výčet orgánů obce je uveden v § 5 ZO.
Závěrem upozorňuji, že informace o účasti na nemocenském pojištění členů zastupitelstev a členů orgánů územních samosprávných celků je od 1.1.2012 uvedena na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.