Daňové souvislosti používání automobilu

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme věnovat problematice daňových souvislostí používání automobilu v případě neziskových subjektů, a to zejména z pohledu daně z příjmů. Je zcela zřejmé, že u neziskových subjektů nebude tato problematika tak významná a častá jako u podnikatelských subjektů, nicméně i v praxi těchto poplatníků se tato problematika, zejména v souvislosti s doplňkovou (podnikatelskou) činností, objevuje.

Daňové souvislosti používání automobilu
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
 
Daňová uznatelnost nákladů
Na úvod je nutné zmínit podmínky případné daňové uznatelnosti nákladů souvisejících s používáním automobilu. Aby tyto
náklady byly daňově uznatelné, musí být vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V případě neziskových poplatníků to potom znamená, že musí být vynaloženy na „ziskovou" hlavní činnost
, která je v souladu s § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
předmětem daně z příjmů
, a dále zejména na
doplňkovou, jinou, podnikatelskou atd. činnost
, tedy činnost prováděnou mimo hlavní činnost,
která je vždy předmětem daně z příjmů u neziskových poplatníků
.
Příklad
Příspěvková organizace má ve své zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost, na tuto činnost má příslušná živnostenská oprávnění. K této své činnosti používá příležitostně užitkový automobil, který má evidovaný ve svém účetnictví a který jí byl předán k hospodaření zřizovatelem.
V tomto případě je možné uvažovat o případné daňové uznatelnosti nákladů souvisejících s provozem tohoto automobilu.
Příklad
Občanské sdružení uskutečňuje pouze hlavní činnost v souladu se svými stanovami a náklady vynaložené v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší než související příjmy. Tyto příjmy potom nejsou v souladu s § 18 odst. 4 písm. a) ZDP předmětem daně. V souvislosti s uskutečňováním této hlavní činnosti používá občanské sdruže