Dotazy a odpovědi: Důkazní břemeno

Vydáno: 23 minut čtení

 

JUDr.
Alena
Kohoutková
Jak plní daňový subjekt svou povinnost prokazovat výši daně podle daňového řádu a co to vlastně znamená povinnost unést důkazní břemeno? Zatěžuje důkazní břemeno pouze daňový subjekt?
ODPOVĚĎ
Otázka se zdá být jednoduchá a krátká, ale týká se vlastně celé podstaty daňového procesu, proto jen pár poznámek k této věci. Základem je procesní povinnost daňového subjektu, kterou mu ukládá § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „“ nebo „daňový řád“). Z tohoto ustanovení se daňový subjekt dovídá, že je povinen prokazovat všechny skutečnosti, na které spadá jeho druhé břemeno v rámci daňového procesu, tj. břemeno tvrzení (§ 135 odst. 1 a 2 DŘ).
Důkazní břemeno uložené daňovému subjektu se však týká kromě tvrzených údajů i dalších skutečností, které je daňový subjekt povinen uvádět ve svých nejrůznějších podáních učiněných vůči správci daně, tedy nejen v podáních zahajujících daňové řízení či některé z dalších dílčích daňových řízení (řádné daňové tvrzení, resp. dodatečné daňové tvrzení podle zmíněného ustanovení), ale i v ostatních řízeních vedených podle daňového řádu.
Ovšem důkazní povinnost daňový subjekt stíhá i ohledně dalších skutečností potřebných pro správné stanovení daně, k jejichž prokázání byl správcem daně vyzván (§ 92 odst. 4 DŘ). Správce daně však může vyzvat daňový subjekt k prokázání takových skutečností jen tehdy, pokud nemůže získat tyto informace z vlastní úřední evidence.
V této souvislosti je třeba zmínit § 58 odst. 3 DŘ, které omezuje pravomoc správce daně si vyžádat údaje podle § 57 DŘ od orgánů veřejné moci a všech osob (právnických i fyzických), které získávají údaje nezbytné pro správ