Daňové a právní aspekty pohledávek za subjekty v insolvenčním řízení - daň z příjmu

Vydáno: 9 minut čtení

Vzhledem aktuálnosti tématu bychom rádi v tomto článku čtenáře seznámili s daňovými specifiky pohledávek za subjekty, u nichž došlo k rozhodnutí o úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“). Poněkud netradičně se pokusíme zaměřit na možnosti, které nabízí zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOR“), v jejich návaznosti na chronologii úpadkového procesu.

Daňové a právní aspekty pohledávek za subjekty v insolvenčním řízení – daň z příjmu
Ing.
Jan
Hájek
MBA
daňový poradce
JUDr.
Monika
Novotná
advokátka/partnerka, Rödl & Partner
Insolvenční řízení je obecně možné označit za zákonný postup, jímž by mělo dojít k vypořádání majetkových poměrů dlužníka, který není schopen dlouhodobě plnit své závazky či je předlužen [blíže viz § 3 IZ], tak aby došlo k co nejvyššímu uspokojení všech věřitelů, kteří své pohledávky v tomto řízení uplatnili. V mnoha případech se jedná pouze o zanedbatelnou část ze jmenovité hodnoty původní pohledávky, není-li jinak zajištěna, což věřiteli způsobuje nemalou finanční újmu. Aby nedocházelo k dalšímu zatěžování věřitele v podobě zdanění teoretic