Změny zákona o DPH pro rok 2013

Vydáno: 43 minut čtení

V posledních měsících je v centru pozornosti, a to nejen odborné, ale i laické veřejnosti zákon o DPH a jeho změny, které projednávají obě komory Parlamentu ČR. Zájem je pochopitelný, jak z hlediska podnikatelské sféry, tak i státní správy a v neposlední řadě i občanů, neboť na programu jsou nejen technické změny zákona, ale především jde o to, jaké sazby daně a v jaké výši budou od 1. 1. 2013 platit a zda se změní nebo nezmění i rozsah zboží a služeb, u kterých se uplatní snížená sazba daně (za předpokladu zachování systému dvou sazeb daně).

Změny zákona o DPH pro rok 2013
Ing.
Ladislav
Pitner
Jedná se o dva zákony, a to o:
*
vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (sněmovní tisk 801, senátní tisk 442), tento tisk dne 5. prosince 2012 projednal Senát a návrh zamítl, tisk se tak vrací zpět do Poslanecké sněmovny a bude se o něm hlasovat nejpozději do 18. prosince 2012,
*
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 733, senátní tisk 433), tento tisk dne 25. října 2012 projednal Senát a návrh vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, tisk se tak vrátil v říjnu do Poslanecké sněmovny, podle posledních informací se o tomto vráceném návrhu bude hlasovat pevně dne 18. prosince 2012.
Historii projednávání a schvalování obou návrhů je možné sledovat podle čísla sněmovního tisku na adrese www.psp.cz.
V dalším textu uvádím, jaký je hlavní obsah těchto novel, a nejdůležitější změny.
 
1) Novela DPH v rámci návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 
A) Jedná se o vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Novela zákona o DPH je obsažena v části druhé, v Čl. III. a IV.
Návrh obsahuje především návrh na zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod, tedy snížené sazby ze 14 % na 15 %, základní sazby z 20 % na 21 %, a to na přechodnou dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.
Protože je obecně známo, že v roce 2011 byl schválen zákon č. 370/2011 Sb., který obsahuje změnu sazeb DPH od 1. 1. 2013, a to tak, že místo dvou sazeb by platila pouze jedna sazba, a to ve výši 17,5 %, a současně se tímto zákonem ruší nebo mění všechna ustanovení, která se vztahují k systému dvou sazeb DPH nebo se konkrétně týkají uplatnění snížené sazba daně, např. u staveb pro bydlení včetně sociálního bydlení, a ruší i přílohy č. 1 a 2, které obsahují zboží a služby ve snížené sazbě daně, je na místě otázka, jak na tyto změny sazeb, které jsou již platné, ale dosud nikoliv účinné, reaguje návrh zákona (tisk 801).
Novela DPH (tisk 801) řeší jednotnou sazbu DPH a související změny zákona o DPH tak, že obsahuje v části sedmé změny zákona č. 370/2011 Sb., které „odsouvají“ účinnost jednotné sazby DPH a souvisejících změn z 1. 1. 2013 na 1. 1. 2016. Tyto změny zachovávají v případě schválení celého návrhu zákona (tisku 801) systém dvou sazeb, přílohy č. 1 a 2 (až na dvě významné změny v dosavadním znění) a ty paragrafy, které řeší uplatnění snížené sazby, např. u staveb pro bydlení, i pro období od 1. 1. 2013.
 
B) O které konkrétní změny zákona o DPH jde (s výjimkou zvýšení obou sazeb DPH)?
Jak jsem již uvedl, pokud jde o rozsah zboží a služeb, na které se bude nadále uplatňovat snížená sazba daně, nedojde podle návrhu zákona k výraznější změně v rozsahu zboží a služeb plnění spadajících do jednotlivých sazeb s výjimkou přeřazení dvou skupin zboží ze snížené do základní sazby DPH.
Tyto přesuny se týkají dětských plen, které budou přeřazeny po dlouhých letech sporu s Evropskou komisí ze snížené do základní sazby DPH, a to proto, že u těchto výrobků nesmí být snížená sazba vůbec uplatňována.
Dále se přesun ze snížené do základní sazby týká části zdravotnických prostředků, u tohoto zboží se jedná o to, že podle názoru Evropské komise Česká republika vymezila zdravotnické prostředky ve snížené sazbě příliš široce a je nutné je přeřadit do základní sazby DPH. U zdravotnických prostředků může být snížená sazba daně uplatněna pouze u toho zboží, které je určené pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží, pro jejich výlučnou osobní potřebu (snížená sazba nesmí být aplikována např. u přístrojů a zařízení, která sice slouží k vyšetření a léčení pacientů, ale nikoliv výlučně pro osobní potřebu osob).
 
Změny v příloze č. 1 k zákonu o DPH
Zrušuje se položka „4818, 6111, 6209 - Dětské pleny“.
V příloze č. 1 se položka
"01 – 96 – Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů,71) včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných, vyjma zboží kapitoly 24."
nahrazuje položkami
"01 – 96 – Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
tampóny