Daňová evidence podle zákona o daních z příjmů

Vydáno: 30 minut čtení

Do zdaňovacího období roku 2003 byly fyzické osoby, které podnikaly nebo provozovaly jinou samostatnou výdělečnou činnost a prokazovaly své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro zjištění základu daně, účetními jednotkami. To vyplývalo z ustanovení § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění platném do 31. 12. 2003. Podle uvedeného zákona platilo do konce roku 2003, že účetní jednotky účtují v soustavě podvojného nebo jednoduchého účetnictví, přičemž v soustavě jednoduchého účetnictví mohly účtovat jen ty fyzické osoby, o nichž to stanovil zvláštní právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem byl obchodní zákoník, v jehož § 37 odst. 1 bylo stanoveno, že pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, účtují podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku v soustavě jednoduchého účetnictví o příjmech a výdajích, obchodním majetku, jakož i o závazcích, a to tak, aby bylo možné zjistit výsledek hospodaření.

Daňová evidence podle zákona o daních z příjmů
Ing.
Jiří
Vychopeň
V soustavě jednoduchého účetnictví vedly účetní jednotky tyto účetní knihy:
a)
peněžní deník,
b)
knihy pohledávek a závazků,
c)
pomocné knihy o ostatních složkách majetku (tj. o hmotném a nehmotném investičním majetku, o zásobách apod.) a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně bylo použití.
Při vedení účetních knih postupovaly fyzické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví do konce roku 2002 podle příslušných opatření Ministerstva financí, od 1. 1. 2003 pak též podle vyhlášky č. 507/2002 Sb. Fyzické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví byly povinny zjišťovat skutečný stav veškerého majetku a závazků inventarizací a byly povinny ověřovat, zda tento stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Fyzické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví sestavovaly za jednotlivá účetní období přehledy o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích.
Od 1. 1. 2004 byla soustava jednoduchého účetnictví zrušena a od uvedeného data již účetnictví vedou jen ty fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami podle zákona o účetnictví, přičemž i tyto účetní jednotky účtují v soustavě podvojného účetnictví. Podle současně platného ustanovení § 1 zákona o účetnictví se fyzické osoby stávají účetními jednotkami, pokud:
*
jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
*
jsou podnikateli a jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok stanovenou částku (v současné době je tato částka stanovena ve výši 25 000 000 Kč), a to od prvního dne kalendářního roku,
*
vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
*
jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. občanského zákoníku, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou, na kterou se vztahuje zákon o účetnictví,
*
jim povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (například do 31. 7. 2010 ukládal energetický zákon každému držiteli licence k výrobě a prodeji elektřiny podle tohoto zákona povinnost být účetní jednotkou podle zákona o účetnictví).
Podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, vychází pro zjištění dílčího základu daně podle § 7 ZDP z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Tento rozdíl lze zjistit dvojím způsobem, a to:
a)
jako rozdíl mezi dosaženými příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení,
b)
jako rozdíl mezi dosaženými příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a výdaji vypočtenými z těchto příjmů příslušným procentem podle ustanovení § 7 odst. 7 ZDP.
Od zdaňovacího období roku 2004 jsou fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které nevedou účetnictví a neuplatňují výdaje v procentní výši z dosažených příjmů,