Daňová evidence v roce 2015 - základní principy, výhody, komplikované případy

Vydáno: 23 minut čtení

Daňová evidence má s účetnictvím máloco společného, což je důvodem pro její časté podceňování a zařazování do kategorie „velmi jednoduché“. V současné době však mnoho fyzických osob daňovou evidenci stále vede, a to i v případě provozování složitých výrobních procesů s odpovídajícím materiálovým i personálním vybavením. V této podobě není daňová evidence jednoduchá a už vůbec ne bezproblémová. Do některých níže uvedených situací se však může snadno dostat i řemeslník bez zaměstnanců s velmi malým obratem. V následujících řádcích se zamyslíme nad alternativami, které pro fyzické osoby přichází v úvahu, a dále se zaměříme na jistá specifika vedení daňové evidence. V dalším díle se budeme věnovat případným přechodům mezi daňovou evidencí, paušálními výdaji a účetnictvím a jejich daňovým dopadům.

Daňová evidence v roce 2015 - základní principy, výhody, komplikované případy
Ing.
Ivana
Pilařová
 
MOŽNOSTI ZACHYCENÍ VÝSLEDKŮ SAMOSTATNÉ ČINNOSTI U FYZICKÉ OSOBY
Na rozdíl od právnických osob, kde v případě obchodních korporací je nezbytné vedení účetnictví, má fyzická osoba - podnikatel možnost výběru, jak výsledky své samostatné činnosti pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zachytit:
a)
vedení daňové evidence,
b)
stanovení výdajů paušální částkou ze skutečně přijatých příjmů,
c)
vedení účetnictví [tato varianta je povinná pro ty fyzické osoby, které jsou jmenovány v § 1 odst. 2 písm. d), e), f) a h) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZU“).
Vzhledem k tomu, že zvolený způsob předurčuje výši dílčího základu daně ze samostatné činnosti, měl by podnikatel výběru věnovat dostatečnou péči. Pro snazší rozhodování uvádíme základní výhody a nevýhody jednotlivých variant.
 
Daňová evidence
Výhody:
-
cash princip (tedy možnost přímého ovlivňování výše příjmů a výdajů, tedy i základu daně, přes peněžní tok),
-
existence obchodního majetku ve vztahu k uplatňování odpisů tohoto majetku a výdajů souvisejících s jeho užíváním,
-
ve vztahu k účetnictví je administrativně jednodušší (neexistuje účetní závěrka, povinnost zveřejnění, povinnost auditu apod.),
-
plně vyhovující pro „malé podnikání“ jednoho podnikatele (obchod, výroba, pohostinství apod.), kde skutečné výdaje jsou vyšší než paušální sazba.
Nevýhody:
-
existence obchodního majetku s následnými komplikacemi v případě prodeje majetku jak v průběhu podnikání, tak i po jeho skončení,
-
ve vybraných případech platí velmi komplikované vazby k základu daně z příjmů, které se v peněžním deníku nezobrazují (což činí daňovou evidenci složitou a do jisté míry i „záludnou“),
-
není věrným obrazem skutečnosti, výsledky tedy nejsou vhodné k řízení a posuzování úspěšnosti podnikání,