Výdajové paušály v roce 2014 a od 1.1.2015

Vydáno: 22 minut čtení

Již od roku 1993 umožňuje zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), poplatníkům daně z příjmů fyzických osob uplatňovat u příjmů z podnikání a jiné samostatné činnosti (s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku), u příjmů z nájmu majetku nezahrnutého u poplatníka do obchodního majetku a u příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány zemědělským podnikatelem, namísto prokazatelně vynaložených výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů výdaje ve stanovené procentní výši z dosažených příjmů („výdajové paušály“).

Výdajové paušály v roce 2014 a od 1.1.2015
Ing.
Jiří
Vychopeň
Nejdříve trochu historie:
Od roku 1993 do roku 2005
byly výdajové paušály stanoveny v této výši:
-
50% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
-
30% z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně práv příbuzných právu autorskému (s výjimkou příjmů do výše 3 000 Kč za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které byly samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36),
-
25% z příjmů ze živností, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, a dále z příjmů znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona a rozhodců za činnost podle zvláštního právního předpisu,
-
20% z příjmů z pronájmu, nejde-li o příjmy z podnikání,
-
50% z příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.
Od 1.1.2006
byly výdajové paušály nově stanoveny následovně:
-
80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
-
60% z příjmů z řemeslných živností,
-
50% z příjmů z ostatních živností,
-
40% z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti,
-
30% z příjmů z pronájmu, nejde-li o příjmy z podnikání,
-
80% z příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.
Do konce roku 2007 byly v částkách výdajových paušálů uplatňovaných u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, kromě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které mohl poplatník uplatňující výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 9 ZDP uplatnit navíc v prokázané výši, avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištění podle zvláštního předpisu. Dále mohl tento poplatník navíc v prokázané výši uplatnit pojistné hrazené oso