Daň z příjmů roku 2014 v praxi v otázkách a odpovědích

Vydáno: 19 minut čtení

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k řadě navazujících změn v oblasti daní, zejména však v dani z příjmů, a to jak fyzických, tak i právnických osob. Předkládáme výběr nejčastěji kladených dotazů čtenářů na toto téma.

Daň z příjmů roku 2014 v praxi v otázkách a odpovědích
Ing.
Ivana
Pilařová
Jaký je vztah zrušené daně darovací a daně z příjmů pro fyzické osoby?
Odpověď:
Počínaje 1.1.2014 se předmětem daně z příjmů fyzických i právnických osob stávají také bezúplatné příjmy - tedy příjmy získané dědictvím, darováním a příjmy bez odpovídajícího protiplnění (například majetkový prospěch). Zákon však veškeré bezúplatné příjmy, zahrnuté do široké definice základu daně, nezdaňuje. Jsou stanoveny výjimky, na základě kterých jsou vybrané bezúplatné příjmy z předmětu daně vyňaty [viz § 3 odst. 4 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“), případně jsou za splnění různých podmínek od daně osvobozeny (viz § 4a ZDP). Pokud však bezúplatný příjem není ani vyňat z předmětu daně, ani není ve výčtu příjmů od daně osvobozených, jedná se o příjem, který je nutné dále přiřadit do jednotlivých dílčích základů daně (v úvahu připadají ustanovení § 6, 7 nebo 10 ZDP). Případná další osvobození je pak nutné hledat jen v těchto dílčích základech daně [viz § 6 odst. 9 nebo § 10 odst. 3 písm. d) ZDP]. Pokud se žádné speciální osvobození na daný druh bezúplatného příjmu nevztahuje, jedná se o příjmy zdanitelné, a to buď u zaměstnavatele (v případě § 6), nebo v daňovém přiznání, kde budou takové příjmy zahrnuty do dílčího základu daně podle § 7 nebo podle § 10 ZDP.
Fyzická osoba - společník a v řadě případů i jednatel v jedné osobě - často půjčuje své společnosti s ručením omezením peníze. Jaké jsou možnosti půjčení peněz, zejména bez povinnosti sjednání úroku? A jaké jsou v daném případě daňové dopady pro v