Změny zákona o rezervách a odpisu pohledávek

Vydáno: 21 minut čtení

Tradičně jako každý rok, také s příchodem roku 2014 došlo k mnoha změnám všemožných právních předpisů týkajících se podnikání, přičemž uchráněny nebyly ani daňové zákony, mezi které patří i útlý zákon o rezervách . Jeho úkolem je stanovit podmínky tvorby rezerv a opravných položek, které se označují přívlastkem „zákonné“, protože je upravuje speciální zákon, a jejichž výsadou je, že jsou daňově účinné.

Změny zákona o rezervách a odpisu pohledávek
Ing.
Martin
Děrgel
Věcné změny přitom postihly prakticky pouze tvorbu „zákonných“ opravných položek k pohledávkám vzniklým po 1.1.2014. Čímž se dostáváme k druhému souvisejícímu tématu - odpisu pohledávek, který sice primárně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ovšem přitom kooperuje s opravnými položkami podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách“). Nové podmínky daňově uznatelného odpisu pohledávek se týkají rovněž až pohledávek vzniklých po 1.1.2014.
Shrnutí změn zákona o rezervách
S účinností od 1.1.2014 postihly zákon o rezervách hned dvě novely, jejichž všechny změnové body si stručně uvedeme s tím, že avizované, pro podnikatelskou praxi nejvýznamnější novinky si poté přiblížíme samostatně.
1. Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů:
-
Cílem zavedení systému jednoho inkasního místa („JIM“) bylo sloučení plateb daní z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění do jedné úhrady správci daně, který by posléze již sám přeposílal částky odpovídající pojistnému zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.
-
S ohledem na odhalované technické, organizační i legislativní potíže a změnu politické reprezentace se ovšem nástup JIM stále odkládá, a pokud vůbec, tak jej nejdříve můžeme očekávat od roku 2016.
-
Tento zákon novelizuje obsáhlý balík celkem 72 zákonů, a to s různou účinností. Nás ovšem z toho nyní zajímá pouze
9 změnových bodů novelizujících s účinností od 1.1.2014 zákon o rezervách.
2. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů:
-
Opět velký změnový zákon vynucený zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), které nahradily dosavadní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý občanský zákoník“), a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a přinesly celou řadu věcných i formulačních změn.
-