Opravy DPH

Vydáno: 36 minut čtení

I mistr tesař se někdy utne, všichni chybujeme, a tak nejsou žádnou výjimkou ani případy, kdy plátce DPH, resp. jeho odpovědný pracovník, zjistí - ať už sám nebo díky upozornění obchodního partnera - že na původní daňový doklad uvedl nesprávnou výši DPH. Ještě častější jsou všemožné změny cen již uskutečněných plnění ve formě reklamací nebo dodatečných cenových zvýhodnění či naopak navýšení úplat, anebo může dojít k odstoupení od smlouvy a vrácení předem přijaté zálohy apod. Také v těchto případech je na pořadu dne oprava DPH. A novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), od dubna 2011 přinesla také zcela nový typ oprav výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Opravy DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
Tři druhy oprav DPH
Do konce března 2011 se opravy základu daně a výše daně prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy, přičemž se zahrnovaly do běžného daňového přiznání. Nebylo podstatné, zda je důvodem sleva z ceny, vrácení nebo zrušení části plnění, nebo původně chybný postup plátce. Pak ale nabyla účinnosti zmíněná novela - zákon č. 47/2011 Sb. - a mnohé se změnilo.
Takže nyní - od dubna 2011 - je třeba rozlišovat tři druhy oprav DPH:
1)
Oprava základu daně a oprava výše daně podle § 42 ZDPH:
*
Jedná se o změny základu daně a DPH v důsledku dodavatelsko-odběratelských vztahů
(např. došlo ke zrušení či vrácení části plnění, nebo byla snížena či zvýšena cena apod.)
nebo vyplývají z mechanismu DPH
(např. byla přijata a zdaněna záloha ale k uskutečnění plnění nedošlo).
*
Plátce je povinen opravu provést, ať už jde o zvýšení
(v minulosti bylo povinně řešeno vrubopisem)
nebo o snížení základu daně a DPH
(v minulosti mohlo být řešeno dobrovolně, a to dobropisem).
*
Oprava je samostatným zdanitelným plněním a
zahrne se do běžného přiznání k DPH.
*
V těchto případech se zpravidla vystavuje opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH.
2)
Oprava výše daně v jiných případech podle § 43 ZDPH:
*
Když jsou změny základu daně a DPH důsledkem původně chybného postupu plátce
(např. místo správné základní sazby daně uplatnil sníženou, nebo naopak, anebo myslel, že plnění je osvobozeno).
*
Pokud je takto DPH zvyšována, je plátce povinen opravu provést, při jejím snížení je oprávněn.
*
Oprava je samostatným zdanitelným plněním a
zahrne se do dodatečného přiznání k DPH,
což při dodatečném zvýšení DPH má samozřejmě za následek časovou sankci v podobě úroku z prodlení.
*
A rovněž příjemce zdanitelného plnění musí tuto opravu výše daně promítnout do dodatečného přiznání k DPH, takže v jeho případě hrozí úrok z prodlení naopak při dodatečném snížení DPH.
*
V těchto případech se zpravidla vystavuje
opravný daňový doklad
podle § 45 ZDPH.
3)
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 ZDPH:
*
Jedná se avizovanou novinku umožňující plátci - dodavateli - „vrátit“ DPH, kterou původně zaplatil na výstupu z titulu uskutečněného zdanitelného plnění, za které ale nedostal od odběratele - který musí být rovněž plátcem DPH - již přes 6 měsíců zaplaceno a tento navíc skončil v insolvenčním řízení.
*
Plátce může tuto opravu DPH provést, pak ale z přijatých plateb od dlužník zase přizná daň.
*
Oprava je samostatným zdanitelným plněním a
zahrne se do běžného přiznání k DPH.
*
Při provedení této opravy dodavatel musí vystavit speciální daňový doklad podle § 46 ZDPH.
 
Oprava DPH z věcných důvodů podle § 42 ZDPH