Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2018

Vydáno: 18 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2018 oproti roku 2017 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2018
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny plynoucí z několika novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a změny v oblasti dávek nemocenského pojištění. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
V oblasti zdaňování příjmů fyzických osob došlo v průběhu roku 2017 mimo jiné k následujícím změnám:
Od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v § 6 odst. 4 ZDP v případech, kdy poplatník nepodepíše u plátce daně Prohlášení k dani. Kromě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, se bude srážková daň nově vztahovat i na příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč – tzv.
příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu
(např. příjmy z dohod o pracovní činnosti, odměny členů statutárních orgánů, odměny za práci ve volební komisi apod.).
Od roku 2018 se snižuje limit pro uplatnění
výdajového paušálu OSVČ
a pronajímatelů na polovinu (tj. na 1 mil. Kč, dosud 2 mil. Kč). Pro rok 2017 přitom platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016 (limit 2 mil. Kč), ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na druhého z manželů bez vlastních příjmů, nebo zda uplatní paušální výdaje s nižším limitem (1 mil. Kč) s možností uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na druhého z manželů bez vlastních příjmů.
Bylo rovněž zrušeno omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, byl vyšší než
50 % celkového základu daně
(§ 35ca ZDP).
Nově je možné
Prohlášení k dani
učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů (identifikace zaměstnance přes interní informační systém). Možnost stvrzení vlastnoručním podpisem zůstává zachována i nadále.
Došlo ke zvýšení