Daňová přiznání 2018: postupy, odpovědi, řešení

V období příprav na bezchybné podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2018 vám přinášíme aktuální užitečné informace, abyste si mohli být svými postupy při tomto náročném procesu vždy jisti.

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018 musí být podáno nejpozději v pondělí 1. 4. 2019, v prodloužené lhůtě pak nejpozději v pondělí 1. 7. 2019.

 

 

Zákonná úprava daňových přiznání

Nejprve stručně připomínáme, jak stanoví povinnost podání daňového přiznání zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“):

§ 38m ZDP

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.

§ 38g ZDP

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

§ 136 DŘ

(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
(2) Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.

§ 145 DŘ

Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení
(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč. (2) Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.

Zpět

 

 

Odborné články

V našich odborných článcích tato klíčová ustanovení blíže rozebíráme.

Ing. Jiří Vychopeň ve svém příspěvku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 rekapituluje legislativní novinky pro rok 2018, dále upozorňuje na zákonem stanovené povinnosti, na které je potřeba pamatovat při přípravě přiznání, a v závěru přináší praktický příklad sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.

Problematikou Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2018 vás provede odbornice z Generálního finančního ředitelství Jaroslava Filipová.

V souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 upozorňuje Ing. Ivan Macháček v příspěvku Optimalizace daně z příjmů fyzických osob za rok 2018 na některé možnosti, jak dosáhnout úspor na dani. Uvádí přehled odpočtů a slev na dani, které při jejich neuplatnění v běžném zdaňovacím období „propadají“, a následně v příkladech objasňuje možnosti optimalizace daně při uplatnění daňové ztráty, při uplatnění daňových odpisů a při využití institutu spolupráce osob.

Ing. Ivana Pilařová vám zase připomene, Čeho se vyvarovat při uzavírání účetních knih a sestavení základu daně z příjmů za rok 2018. Ve svém příspěvku poukazuje na časté chyby v účetnictví, na dani z příjmů a DPH u podnikatelských podnikatelských subjektů, které by mohly vést k nesprávně stanovené daňové povinnosti – aby se vám podobné omyly nestávaly a nemuseli jste podávat opravná či dodatečná přiznání.

Pokud však již k tomu dojde, poradí Ing. Zdeněk Morávek, jak na Opravné a dodatečné daňové přiznání – se zaměřením především na veřejně prospěšné poplatníky.

Procesu výzvy k podání dodatečného daňového přiznání se věnuje expertní příspěvek Mgr. Tomáše Rozehnala, Ph.D., Ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu aneb je vždy před zahájením daňové kontroly nezbytné vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání? (Poznámka redakce: Článek je dostupný zdarma po registraci.*)

Rovněž v expertním článku autorek JUDr. Jany Jarešové, Ph.D. a Ing. Martiny Havránkové upozorňujeme i na krajní situaci, kdy je daňovému subjektu uložena Pokuta za opožděné tvrzení daně. (Poznámka redakce: Článek je dostupný zdarma po registraci.*)

* Registrace vám umožní prohlížení odborných článků, které pravidelně zpřístupňujeme zdarma, dále možnost zasílání newsletteru či notifikací na nově přidané dokumenty. S registrací získáte také automaticky 10denní testovací přístup do veškerého placeného obsahu portálu, tzn. v hodnotě naší nejvyšší, Expertní verze.

Zpět

 

 

Odpovědi na vaše časté dotazy

Ohledně daňových přiznání se v naší odborné poradně objevuje stále více vašich dotazů, z nichž vybíráme:

Zpět

 

 

Judikatura

Naši autoři také pravidelně komentují soudní rozhodnutí: (Poznámka redakce: Články jsou dostupné zdarma po registraci.*)

* Registrace vám umožní prohlížení odborných článků, které pravidelně zpřístupňujeme zdarma, dále možnost zasílání newsletteru či notifikací na nově přidané dokumenty. S registrací získáte také automaticky 10denní testovací přístup do veškerého placeného obsahu portálu, tzn. v hodnotě naší nejvyšší, Expertní verze.

Zpět

 

 

Odložení daňového přiznání

Potřebujete-li více času na zpracování daňového přiznání, přečtěte si příspěvek Ing. Martina Děrgela: Odklad termínu podání přiznání k daním z příjmů, nebo se podívejte na tyto odpovědi na konkrétní praktické dotazy související s odkladem:

Na otázky spojené s nepodáním odloženého daňového přiznání z důvodu nemoci odpovídá Ing. Martin Děrgel ve svém příspěvku - objasňuje, zda a jakým způsobem informovat správce daně, případně správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, a jaké jsou šance na prominutí případných sankcí.

Zpět