Související předpisy

Ústavní zákon 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Nález 161/2014 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb.
Usnesení 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Nález 40/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o DPH
Nález 167/2000 Sb. návrh na zrušení § 17 odst.5 zák. o veřejném zdravotním pojištění
Nález 116/2008 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákoníku práce
Zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
Nález 199/2015 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona o státní službě
Zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Nález 214/1994 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení trestního řádu
Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
Nález 259/2013 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 trestního zákoníku
Nález 130/2014 Sb. ve věci návrhu na zrušení někt. ustanovení zákona č. 311/2006 Sb.
Nález 16/2007 Sb. ve věci návrhu na zrušení někt. ustanovení § 17 zákona 2/1991 Sb.
Zákon 183/2017 Sb. změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích
Zákon 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Nález 251/2008 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb.
Nález 96/2001 Sb. ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb.
Nález 206/1996 Sb. ve věci návrhu na zrušení někt. předpisů o úhradě zdrav. služeb
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Nařízení 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Nález 331/2005 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb.
Nález 283/2017 Sb. návrh na zrušení některých ustanovení insolvenčního zákona
Nález 334/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb.
Nález 403/2002 Sb. návrh na zrušení některých ustanovení zák. o konkursu a vyrovnání
Zákon 182/1993 Sb. o Ústavním soudu
Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Sdělení 155/2008 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Nález 107/2000 Sb. návrh na zrušení § 62 a § 62a zák. 367/1990 Sb., o obcích
Nález 66/2010 Sb. ve věci návrhu na zrušení vyhl.,kterou se se vydávají rámcové sml.
Nález 437/2012 Sb. ve věci zrušení části z. č. 435/2004 Sb. a z. č. 372/2011 Sb.
Nález 476/2002 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb.
Nález 37/2007 Sb. ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb.
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Nález 94/2011 Sb. ve věci návrhu na zrušení části z. o elektronických komunikacích
Nález 119/2011 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona o změně z. o stavebním spoření
Zákon 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Nález 166/2008 Sb. ve věci návrhu na zrušení částí z. o stabilizaci veřej. rozpočtů
Nález 80/2011 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb.
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Nález 312/1998 Sb. Návrh na zrušení části prov. vyhl. k zák. o sociál. zabezpečení
Nález 154/2006 Sb. ve věci návrhu na zrušení části nař. 364/2004 Sb. a 548/2005 Sb.
Nález 405/2006 Sb. o zrušení někt. ust. zákona o důch. pojištění a soc. zabezpečení
Vydáno: 12. 12. 2017

K návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (8/2018 Sb.)

Sp. zn. / Čj.: Pl. ÚS 26/16#1