Vydáno: 3. 2. 2016
DPH u nájmu movitých a nemovitých věcí v roce 2016 Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH Nájem movitých a nemovitých věcí je pro účely zákona o dani z přidané hodnoty chápán jako poskytnutí služby, které je za splnění stanovených podmínek předmětem DPH. Zatímco nájem movitých věcí je vždy zdanitelným plněním, nájem nemovitých věcí je za splnění stanovených podmínek plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Novelou zákona o DPH provedenou zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 pravidla pro uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí upřesněna. V následujícím článku jsou nejprve vymezeny některé základní pojmy související s nájmem movitých i nemovitých věcí, a to v návaznosti na občanský zákoník. Návazně jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatňování daně u nájmu movitých a nemovitých věcí platná v roce 2016. Základní pojmy Ve vazbě na občanský zákoník jsou pro účely zákona o DPH movité i nemovité věci zahrnuty pod pojem „zboží“. Vymezení pojmu „zboží“ je uvedeno v § 4 odst. 2 zákona o DPH. Podle § 4 odst. 2 písm. a) se pro účely zákona o DPH rozumí zbožím hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů. Podle občanského zákoníku se přitom věci dělí na hmotné a nehmotné a vzhledem k tomu, že hmotnou věcí je i nemovitá věc, pojem „zboží“ pro účely DPH zahrnuje i nemovitou věc. V terminologii občanského zákoníků se přitom nemovitou věcí rozumí pozemek, stavba, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, inženýrská síť a jednotka. Jednotkou může být přitom jak byt, tak i nebytový prostor. Podle § 4 odst. 2 písm. b) se pro účely zákona o DPH za zboží výslovně prohlašuje i nemovitá nehmotná věc, kterou je právo stavby. V návaznosti na to je podle § 56 odst. 4 písm. f) zákona o DPH právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí, pro účely DPH vybranou nemovitou věcí.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 3/2016.